Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Βιώσιμη Ανάπτυξη". Κατευθύνσεις: α) Τοπική Ανάπτυξη, β) Διαχείριση Περιβάλλοντος, γ) Αγωγή Καταναλωτή. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση στο γνωστικό πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικότερα στους τομείς της τοπικής ανάπτυξης, της διαχείρισης περιβάλλοντος και της αγωγής καταναλωτή.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτή συνδέεται με τους επιστημονικούς κλάδους που άπτονται του ενδιαφέροντος της τοπικής ανάπτυξης, της καταναλωτικής συμπεριφοράς, της προστασίας του περιβάλλοντος, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της στατιστικής, του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και της προστασίας του καταναλωτή.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής της βιώσιμης ανάπτυξης.

Δεξιότητες:
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο.
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα που αφορούν στην τοπική ανάπτυξη, τη διαχείριση περιβάλλοντος και την αγωγή καταναλωτή.
• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες σε σχέση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
• Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.

Ικανότητες:
• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.
• Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη.
• Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μελέτη και η εφαρμογή μεθόδων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη που καλύπτουν κατά κύριο λόγο τους τομείς: Τοπική Ανάπτυξη, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Αγωγή Καταναλωτή. Το ΠΜΣ αποσκοπεί:
- στη δημιουργία επιστημονικών στελεχών ικανών να συμμετέχουν στην εκπόνηση προγραμμάτων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προγραμμάτων προστασίας του καταναλωτή.
- στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στους τομείς της Τοπικής Ανάπτυξης, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος και της Αγωγής Καταναλωτή.
- στην ανάπτυξη της έρευνας και στην προαγωγή της γνώσης σε τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης.

Από το ακαδ. έτος 2014-2015, το ΠΜΣ από διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων έγινε εντατικό διάρκειας ενός ημερολογιακού έτους. Από το ίδιο ακαδ. έτος προβλέπεται η λειτουργία προγράμματος μερικής φοίτησης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Βιώσιμη Ανάπτυξη" έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε θέσεις ευθύνης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και ως αυτοαπασχολούμενοι.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιo

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

1 έτος

Θεματικοί Τομείς

Οικονομικά
Περιβάλλον