Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Πληροφορική και Τηλεματική". Κατευθύνσεις: α) Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού β) Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής γ) Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής. Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Διαθέτουν αυξημένες εξειδικευμένες γνώσεις στα εκάστοτε ειδικότερα επιστημονικά πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, των διαδικτυακών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της αποδοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της Επιστήμης της Πληροφορικής, καθώς και της διασύνδεσής της με άλλα επιστημονικά πεδία, όπως αυτά της Οικονομίας, της Εκπαίδευσης και των Μεταφορών.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής της επιστήμης Πληροφορικής και Τηλεματικής και των νέων τεχνολογιών γενικότερα.
• Διαθέτουν τις επιστημονικές βάσεις για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ή παρεμβάσεων στο αντικείμενο της Πληροφορικής και Τηλεματικής, σύμφωνα με τα επιστημονικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους.
• Διαθέτουν τις επιστημονικές βάσεις για πρωτότυπη σκέψη, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Δεξιότητες:
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες της Επιστήμης της Πληροφορικής και Τηλεματικής στις έρευνες και στις εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο.
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία των δικτυακών και διαδικτυακών τεχνολογιών, τόσο στην έρευνα όσο και στον επαγγελματικό χώρο.
• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν εξελίξεις στην επιστήμη της Πληροφορικής και Τηλεματικής.
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό, με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
• Εκφράζουν επαγωγικά, με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις σε σύνθετα, διεπιστημονικά ζητήματα και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.

Ικανότητες:
• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε υψηλότερο επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.
• Λαμβάνουν αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη.
• Μεταφράζουν τις νέες γνώσεις σε πρωτότυπες πρακτικές στον επαγγελματικό και ερευνητικό χώρο.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η κατάρτιση πτυχιούχων Πανεπιστημίων σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής, και κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, των διαδικτυακών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της αποδοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων προς όφελος των οργανισμών που επενδύουν σε αυτά. Για τον σκοπό αυτό δίδεται έμφαση στους τομείς της Τηλεματικής, οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες και έχουν επιμέρους εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση, στην οικονομία και στις μεταφορές.
Λειτουργούν οι παρακάτω κατευθύνσεις:
1. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού (MSc in Web Engineering)
2. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής (MSc in Telecommunication Networks and Telematic Services)
3. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Advanced Information Systems in Business).
Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για Μεταπτυχιακές Σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Πληροφορική και Τηλεματική" δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιo

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

3 έτη