Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Περιγραφή

Γνώσεις: H εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Δεξιότητες: Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης σύνθετων ερευνητικών προκλήσεων και κατανόηση σε βάθος ερευνητικών αντικειμένων της Σχολής. Ικανότητες: Ανάληψη αυτόνομης πρωτότυπης έρευνας στα αντικείμενα της Σχολής και συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών δεν είναι απαραίτητος για την άσκηση επαγγέλματος

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Αρχιτεκτονική και χωροταξία