Πτυχίο Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος αποκτά γνώση της ιστορικής ανάπτυξης των καλλιτεχνικών περιόδων, εποχών, ρευμάτων, τάσεων, κινημάτων και του έργου των σημαντικότερων εκπροσώπων τους, όπως εμφανίζονται στον δυτικό κόσμο από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας και όπως κωδικοποιούνται από την ιστορία και τη θεωρία της τέχνης και της αρχιτεκτονικής μέσω των διαρκώς ανανεωνόμενων μεθοδολογικών τους εργαλείων σε συνάρτηση με συγγενείς επιστημονικούς χώρους (ιστορία, λογοτεχνία, παιδαγωγικά κλπ). Ο εκπαιδευόμενος αποκτά επίσης γνώση των αντίστοιχων φιλοσοφικών ρευμάτων με έμφαση στον περί τέχνης στοχασμό
Δεξιότητες: Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να ερευνά ζητήματα που αφορούν στη θεωρία και την ιστορία της τέχνης, να συγγράφει σχετικά άρθρα, δοκίμια και μελέτες, να αναγνωρίζει, να περιγράφει και να αναλύει έργα τέχνης και σχετικές οπτικές αναπαραστάσεις, να επιμελείται καλλιτεχνικές εκθέσεις, να διδάσκει σχετικά μαθήματα που αφορούν την πολιτιστική πολιτική ατόμων και θεσμών ως προς τη διαχείριση και την προβολή έργων τέχνης και οπτικών αναπαραστάσεων, σύμφωνα με τις γνώσεις που απέκτησε.
Ικανότητες: Ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να προσφέρει ερευνητικό, συγγραφικό, εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό έργο ως επαγγελματίας ιστορικός και θεωρητικό τέχνης σε άτομα και θεσμούς που συνδέονται με το πεδίο της τέχνης, της θεωρίας και της ιστορίας της, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησε.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να ασχολείται με όλο το φάσμα των γνώσεων που προσφέρουν οι σπουδές στη θεωρία και την ιστορία της τέχνης (γνώση της ιστορικής ανάπτυξης των καλλιτεχνικών περιόδων και του έργου των σημαντικότερων εκπροσώπων τους καθώς και γνώση των αντίστοιχων φιλοσοφικών ρευμάτων με έμφαση στον περί τέχνης στοχασμό). Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να επιλύει σύνθετα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου των σπουδών του (θα είναι σε θέση να συγγράφει σχετικά άρθρα και μελέτες, να αναγνωρίζει και να αναλύει έργα τέχνης, να επιμελείται καλλιτεχνικές εκθέσεις, να διδάσκει σχετικά μαθήματα στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, να αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση και την προβολή έργων τέχνης και οπτικών αναπαραστάσεων).

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως κριτικοί της Τέχνης, ιστορικοί της Τέχνης, επιμελητές εκθέσεων, επιμελητές μουσείων.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ)

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Θ.ΙΣ.ΤΕ.

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Καλές Τέχνες