Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Εικαστικές Τέχνες". Τμήμα Εικαστικών Τεχνών. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Περιγραφή

Γνώσεις:Μέλημα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι σε κάθε σπουδαστή να παρέχεται γνώση κυρίως σε ζητήματα θεωρίας και ιστορίας της τέχνης ώστε να ενδυναμώνεται η σχέση του με τη φιλοσοφία και την αισθητική. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διατηρεί ενισχυμένα τα εργαστηριακά μαθήματα μέσω των οποίων ο σπουδαστής συνδιαλεγόμενος με τους καθηγητές αποκτά επιπλέον πειραματική εμπειρία εξελίσσοντας και εμπλουτίζοντας το έργο του.
Δεξιότητες:Τόσο η θεωρητική όσο και η εργαστηριακή κατάρτιση προσφέρει μια διευρυμένη αντίληψη για το χώρο της τέχνης. Η λογική της σύνταξης και λειτουργίας του προγράμματος ολοκληρώνεται με έναν αριθμό σεμιναρίων και διαλέξεων από θεωρητικούς και καλλιτέχνες μέσα από τα οποία ο σπουδαστής μπορεί να πλησιάσει περισσότερο το αντικείμενο καθώς γνωρίζει τους ανθρώπους που το απαρτίζουν. Είναι απόλυτα κατανοητό από τη σύντομη περιγραφή του προγράμματος ότι ο σπουδαστής οδηγείται σταθερά στην απόκτηση και των εφοδίων εκείνων που του επιτρέπουν εκτός από δημιουργός να γίνει και επαγγελματίας.
Ικανότητες: Οι απόφοιτοι του Μ.Ε.Τ. είναι σε θέση να συνεχίσουν τις θεωρητικές σπουδές τους ενώ οι ικανότητές τους θα τους επιτρέψουν να διδάξουν και να δημιουργήσουν καλλιτεχνικά εγχειρήματα με τη χρήση θεωρίας και πράξης.
Μαθησιακά αποτελέσματα:στο ανοικτό και υποστηρικτικό περιβάλλον του Μεταπτυχιακού Εικαστικών Τεχνών επιτυγχάνεται η ενασχόληση με τη δημιουργική διαδικασία της Τέχνης σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Το ολοκληρωμένο πλαίσιο οργάνωσης αυτού του τμήματος διευκολύνει το πεδίο των προσωπικών επιλογών κάθε σπουδαστή, ενισχύει την ετοιμότητά του, όπως επίσης κάνει ορατές τις συνθήκες που προσδιορίζουν το δημιουργικό στίγμα τη εποχής και τη δυναμική κατεύθυνση προς το μέλλον.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" εξειδικεύονται στην ανάπτυξη συνδυαστικών καλλιτεχνικών έργων με τη χρήση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών καθώς και στην θεωρητική προσέγγιση και υποστήριξη των έργων σε αυτά τα πεδία, όπου μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως ανεξάρτητοι καλλιτέχνες με εκθεσιακή δραστηριότητα. Επίσης, μπορούν να συνεργάζονται σε ερευνητικά έργα και με ακαδημαϊκούς φορείς ως εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό. Το πεδίο σπουδών του Π.Μ.Σ. αποτελεί αναγνωρισμένο γνωστικό αντικείμενο θέσεων ΔΕΠ σε Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. Επιπροσθέτως, ο συγκεκριμένος τίτλος σπουδών: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ", επαυξάνει τα επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων, οι οποίοι μπορούν επίσης να απασχοληθούν στον τομέα των δημιουργικών υπηρεσιών, με αυξημένα προσόντα στην καλλιτεχνική διεύθυνση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνικών και τεχνολογιών σε ευρεία γκάμα επαγγελματικών πεδίων, όπως οι εκπαιδευτικές εφαρμογές, η διαφήμιση και οι οπτικοακουστικές παραγωγές, η κινηματογραφική παραγωγή, τα διαδραστικά παιχνίδια, θεάματα και εφαρμογές, ο σχεδιασμός και παραγωγή Δικτυακών εφαρμογών και άλλα πεδία που μπορεί να προκύψουν από τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του συνδυασμού των προηγούμενων σπουδών του αποφοίτου (πτυχίο) με την Μεταπτυχιακή εξειδίκευση του ΠΜΣ "ΨΜΤ".

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ)

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Μ.Ε.Τ.