Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης". Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Περιγραφή

Γνώσεις:.Το ΠΜΣ προσφέρει δέσμη ειδικών μεταπτυχιακών μαθημάτων-σεμιναρίων που αποβλέπουν, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, στην απόκτηση επιστημονικής ειδίκευσης στη Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης με βάση τις εξής γνωστικές περιοχές: • Ιστορία και θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής (Μ-ΙΣΘΕΤΑ). • Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Μ-ΦΙΤΑΕ).
Η κατά τα ανωτέρω παροχή εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Προγράμματος θα αποτελεί ικανοποιητική βάση για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στους τομείς των εξειδικεύσεών του.
Δεξιότητες: Τα μαθήματα του ΠΜΣ, διατηρώντας την ακαδημαϊκή τους αυτονομία, αναπτύσσονται μέσα σε αυτό το κοινό πλαίσιο, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα τον εμπλουτισμό των μεθοδολογικών και εννοιολογικών εργαλείων των φοιτητών σε σχέση με τις γνωστικές περιοχές που θεραπεύει το ΠΜΣ
Ικανότητες: Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης επιστημόνων οι οποίοι στη συνέχεια θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αυξημένα εφόδια και επιδόσεις στις απαιτήσεις μιας πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας ή μιας πορείας σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τη δυνατότητα να κατανοούν τα φιλοσοφικά και αισθητικά διακυβεύματα που αποτελούν ενίοτε το υπόβαθρο των ερμηνειών που προτείνουν οι ιστορικοί και θεωρητικοί της τέχνης,
•Να κατανοούν ειδικά ερευνητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην ιστορία της τέχνης.
• Να παραγάγουν πρωτότυπα επιστημονικά συμπεράσματα, που να αφορούν στις πρόσφατες εξελίξεις της έρευνας στο πεδίο της θεωρίας και ιστορίας της τέχνης, έχοντας εμπλουτίσει τα μεθοδολογικά και εννοιολογικά του εργαλεία.
• Να διαχειρίζονται κριτικά τις πρωτογενείς πηγές και τη δευτερογενή βιβλιογραφία της θεωρίας και ιστορίας της τέχνης, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν τους απαραίτητους συσχετισμούς με άλλα συγγενή γνωστικά πεδία.
• Να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα ερευνητικά ζητήματα συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέας γνώσης στο ειδικό ερευνητικό τους πεδίο αλλά και σε συσχέτιση με άλλα επιστημονικά πεδία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Μέσω του Προγράμματος οι απόφοιτοί του μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως ειδικοί στο πεδίο της Ιστορίας και της Θεωρίας της Τέχνης και να αποκτήσουν ικανά υποστηρικτικά εφόδια στο σύνολο των γνωστικών περιοχών που θεραπεύει το ΠΜΣ.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ)

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΜΕΘΙΣΤΕ

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Καλές Τέχνες