Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αναμένεται να έχει τις ακόλουθες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες:
Γνώσεις
• Γνωρίζει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία απειροστικού λογισμού
• Γνωρίζει να χρησιμοποιεί και να ερμηνεύει μέτρα στατιστικής ανάλυσης
• Γνωρίζει τα βασικά υποδείγματα της λειτουργίας της οικονομίας συνολικά (μακρο-οικονομία)
• Γνωρίζει τα βασικά υποδείγματα της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων (μικρο-οικονομία)
• Γνωρίζει να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Γνωρίζει να χρησιμοποιεί λογισμικό για στατιστική και οικονομετρική ανάλυση
• Γνωρίζει εργαλεία επιχειρηματικής στρατηγικής
• Γνωρίζει τα εναλλακτικά μέτρα οικονομικής πολιτικής και τις επιπτώσεις αυτών
• Γνωρίζει τις διαφορετικές σχολές οικονομικής σκέψης
• Γνωρίζει την αγγλική ορολογία των Οικονομικών Επιστημών
Δεξιότητες
• Κατανοεί τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιμέρους τομέων της οικονομίας.
• Κατανοεί τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιμέρους οικονομιών στην παγκόσμια οικονομία
• Αναγνωρίζει το ρόλο των κινήτρων στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων
• Διακρίνει μεταξύ συσχετίσεων και αιτιωδών σχέσεων ως προς τις οικονομικές μεταβλητές
• Αναλύει εμπειρικά δεδομένα για την εξέταση προβλέψεων των οικονομικών υποδειγμάτων

Ικανότητες
• Ικανότητα χρήσης εργαλείων οικονομικής ανάλυσης
• Ικανότητα αναγνώρισης των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία της οικονομίας
• Ικανότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνών αγοράς
• Αναλύει, ερμηνεύει και συγκρίνει βασικά υποδείγματα της οικονομικής θεωρίας
• Διαμορφώνει προτάσεις επιχειρηματικής στρατηγικής
• Διαμορφώνει προτάσεις για μέτρα αντιμετώπισης οικονομικών ανισορροπιών στο επίπεδο της επιχείρησης, του κλάδου και της οικονομίας
• Διαμορφώνει θεωρητικά οικονομικά υποδείγματα
• Συλλέγει και αναλύει δεδομένα για να μελετήσει θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος στο επίπεδο της επιχείρησης, του κλάδου και της οικονομίας

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση οικονομολογικού επαγγέλματος και συνδέεται με την ιδιότητα του μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με βάση το ΠΔ 475/1991.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Οικονομικά