Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί». Τμήμα Κοινωνιολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Περιγραφή

Οι κάτοχοι ΜΔΕ Κοινωνιολογίας διαθέτουν:
Γνώσεις
: εξειδικευμένες γνώσεις στην κοινωνιολογία, σε σχέση με το προπτυχιακό επίπεδο, που περιέχουν γνώσεις αιχμής και αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, έρευνα και επαγγελματική δραστηριότητα. Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, των θεωριών, των μεθοδολογιών και των τεχνικών στον τομέα της κοινωνιολογικής γνώσης και έρευνας και της διασύνδεσης με άλλους γνωστικούς τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, κατά προτεραιότητα. Έχουν αυξημένη κριτική επίγνωση της δυναμικής εξέλιξης και των θεμάτων αιχμής του τομέα τους.
Δεξιότητες: Κατέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες εφαρμογής των θεωριών και των μεθοδολογιών στο πεδίο της κοινωνιολογίας, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα ή/και στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά γνωστικά πεδία. Εφαρμόζουν, εύκολα, τις θεωρίες και τις μεθοδολογίες της κοινωνιολογίας στις σπουδές και το έργο τους, με κριτικό και δημιουργικό τρόπο. Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία την αποκτηθείσα γνώση στην έρευνα, ανάλυση και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά θέματα. Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες στον τομέα της κοινωνιολογίας . Διατυπώνουν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις για σύνθετα κοινωνικά ζητήματα και προβαίνουν σε έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις των κοινωνικών συμφραζομένων. Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα ενώπιον εξειδικευμένου ή γενικού κοινού με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
Ικανότητες: Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους σε υψηλό επίπεδο. Εφαρμόζουν επαγγελματικά τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα. Επιλύουν προβλήματα και είναι σε θέση να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη γνώσεων και πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και έχουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων. Είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη για την εκπαίδευση/κατάρτιση και τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολόγηση των επιδόσεών της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία είναι επιθυμητό προσόν για τους επαγγελματίες που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο κοινωνικών επιστημών

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη