Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική". Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο απόφοιτος διαθέτει (1) προχωρημένες γνώσεις σε ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης μακροοικονομικής ανάλυσης, της μικροοικονομικής ανάλυσης, της οικονομετρίας και της πολιτικής οικονομίας, (2) γνώση προχωρημένων μαθηματικών εργαλείων ώστε να είναι σε θέση να διατυπώνει οικονομικά μαθηματικά υποδείγματα , (3) προχωρημένη γνώση οικονομετρικών εργαλείων ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει οικονομετρικές μεθόδους για την ανάλυση οικονομικών στοιχειών, (4) γνώση σε ειδικά επιστημονικά πεδία της επιλογής του, όπως ανάλυση χρηματαγορών, νομισματική θεωρία κ.λπ. .
Δεξιότητες: Ο απόφοιτος (1) διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα σε οικονομικά θέματα, (2) εφαρμόζει κριτική σκέψη για να αξιολογεί οικονομικές αναλύσεις που προέρχονται από διαφορετικές προοπτικές, (3) χειρίζεται οικονομικά στοιχεία με την χρήση οικονομετρικού και στατιστικού λογισμικού, (4) αξιολογεί οικονομικές πολιτικές χρησιμοποιώντας θεωρητικά και ποσοτικά εργαλεία, (5) αξιολογεί κριτικά τα αποτελέσματα δικής τους έρευνας αλλά και από την έρευνα άλλων οικονομολόγων, (6) έχει επικοινωνιακές δεξιότητες για να απευθύνεται τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην επαγγελματική κοινότητα.
Ικανότητες: Ο απόφοιτος (1) μπορεί να διεξάγει αυτόνομη έρευνα, (2) μπορεί να προχωρήσει σε διδακτορικές σπουδές, (3) μπορεί να μελετήσει την σχετική οικονομική βιβλιογραφία για να προσεγγίζει ένα οικονομικό θέμα, (4) μπορεί να αναπτύσσει οικονομικά μοντέλα και να σχεδιάζει την εμπειρική μελέτη που εξετάζει τις υποθέσεις του οικονομικού μοντέλου.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Όπως αναφέρονται παραπάνω κατανεμημένα σε Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Το μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική είναι επιθυμητό προσόν για τους επαγγελματίες που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε οικονομικές μονάδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Οικονομικά