Δίπλωμα προπτυχιακών σπουδών ανά κατεύθυνση 1. Ιστορικών Σπουδών, και 2. Αρχαιολογικών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικςή Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν αποδίδεται ενιαίος τίτλος στον οποίο αναγράφονται κατευθύνσεις, η διατύπωση είναι: Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Κατευθύνσεις: 1. Ιστορία, 2. Αρχαιολογία. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών:
Γνώσεις

• Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων στις επιστήμες της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της λαογραφίας και της ιστορίας της τέχνης, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις αιχμής. Κατανοούν τις έννοιες, τη μεθοδολογία και τις πρακτικές τόσο στο θεωρητικό, επιστημονικό όσο και στο πρακτικό πεδίο, συνδυάζοντας γνώσεις από συναφή πεδία που αφορούν τις ανθρωπιστικές επιστήμες, επιτυγχάνοντας να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
• Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής πορείας των επιστημονικών πεδίων με τη χρήση πλέον σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων.
• Κατέχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, έχοντας επιτύχει την κριτική κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών των εν λόγω επιστημονικών πεδίων.
Δεξιότητες
• Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν στον επαγγελματικό τους χώρο είτε ως ιστορικοί είτε ως αρχαιολόγοι, ενώ παράλληλα τις διευρεύνουν.
• Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση βασικών θεμάτων του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους.
• Επιλύουν σύνθετα ερευνητικά ζητήματα, προσεγγίζοντάς τα με καινοτόμο τρόπο, ακολουθώντας επιστημονικές και έγκριτες ερευνητικές μεθόδους.
• Μέσω επιστημονικών πηγών, συγκεντρώνουν τα δεδομένα, τα αναλύουν και τα ανασυνθέτουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο.
• Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο του γνωστικού και του επαγγελματικού τους πεδίου, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
• Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και τους συναδέλφους τους, ώστε να κοινωνούν προφορικά, γραπτά, αλλά και με ψηφιακά μέσα, πληροφορίες, ιδέες, γνώσεις και προτάσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα.
Ικανότητες
• Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.
• Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες θεωρητικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.
• Λαμβάνουν αποφάσεις και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους στο επαγγελματικό τους χώρο.
• Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του ιστορικού, του αρχαιολόγου, του ιστορικού τέχνης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Ιστορία και αρχαιολογία