Πτυχίο Φιλοσοφίας. Τμήμα Φιλοσοφίας. Φιλοσοφική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Γνώσεις: Το ΠΠΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστηµόνων µε αποδεδειγµένη γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών, αρχών, θεωριών, και θεµατικών πεδίων της φιλοσοφίας, τόσο σε ιστορική όσο και σε συστηµατική προσέγγιση, επιστηµόνων ικανών να αναλύουν και να αποτιµούν φιλοσοφικά επιχειρήµατα, να τα µελετούν, να τα παρουσιάζουν κριτικά και να τα συµπληρώνουν ή διορθώνουν. Ικανότητες: Έχοντας αποκτήσει τις απαιτούµενες ικανότητες για να συνεχίσουν αυτοδύναµα τη διεύρυνση και εµβάθυνση των γνώσεών τους, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε επαγγέλµατα που αποβλέπουν στην προαγωγή της φιλοσοφίας, µε διδασκαλία ή/και µε έρευνα, αλλά και στη µετάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας συνολικά. Δεξιότητες: Πέρα από τη βασική γνώση της φιλοσοφικής επιστήµης και της επαγγελµατικής ενασχόλησης µε αυτήν, οι απόφοιτοι έχουν την ικανότητα να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους σε πολλά άλλα επιστηµονικά πεδία, διεπιστηµονικά περιβάλλοντα, και εργασιακούς χώρους, καθώς η προπτυχιακή τους κατάρτιση εξασφαλίζει την αυτοδύναµη κριτική τους σκέψη για την επίλυση σύνθετων προβληµάτων και δεξιότητες αναλυτικού λόγου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας:
 έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στο γνωστικό πεδίο Φιλοσοφίας, η οποία βασίζεται στην ποιοτική εκπαίδευσή τους με θεωρητικό υπόβαθρο, που υποστηρίζεται από μεθόδους παροχής γνώσης όπως τα επιστημονικά εγχειρίδια υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου,
 έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν δεδομένα που αφορούν το γνωστικό τους τομέα και να διαμορφώνουν κρίσεις που εντάσσουν την ηθική και κοινωνική διάσταση στην εκπαιδευτική τους λειτουργία. Παράλληλα, είναι σε θέση να προωθούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό και να παράγουν νέα γνώση με επιστημονικό και κοινωνικό εύρος. Διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο της φιλοσοφίας αλλά και της παιδαγωγικής, οι οποίες οξύνουν την κριτική σκέψη, προάγουν την αυτόνομη ηθική δράση και την κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία παράλληλα με τις δεξιότητες τις οποίες χρειάζεται ένας πολίτης της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης, πολυπολιτισμικής κοινωνίας προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και άλλων εργασιακών απασχολήσεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
 με την επιστημονική υποδομή των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, οι απόφοιτοί του αναπτύσσουν όλες εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες και έχουν γνωστικό-επιστημονικό υπόβαθρο ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν αυτοτελώς και με μεγάλο βαθμό ικανότητας περάτωσης, μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών τόσο στο γνωστικό αντικείμενο της φιλοσοφίας όσο και σε πολλά άλλα γνωστικά αντικείμενα εντός και εκτός των ανθρωπιστικών επιστημών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη