Πτυχίο Χημείας. Τμήμα Χημείας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών περιγράφονται αναλυτικά για κάθε μάθημα στο Περίγραμμα του αντίστοιχου Μαθήματος που είναι ανηρτημένα στη διεύθυνση http://www.chem.uoi.gr/sites/default/files/perigramata.pdf . Γενικότερα, με την υλοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε μαθήματος του πρώτου κύκλου σπουδών ως συνέχεια της επιτυχούς εκπαίδευσης και αξιολόγησής του, οι πτυχιούχοι Χημικοί αποκτούν τις παρακάτω γώσεις/ικανότητες/δεξιότητες:
Γνώσεις
•κατανοούν σε βάθος τις έννοιες της Χημείας, τις αρχές και τους νόμους που διέπουν την ύλη και τις χημικές διεργασίες από το ατομικό επίπεδο έως και τις εφαρμογές σε βιομηχανική κλίμακα.
•έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου κάθε μαθήματος και απόψεις επί των σύγχρονων εξελίξεων αιχμής του γνωστικού πεδίου τους.
Ικανότητες
• αξιολογούν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν αναλυτικές τεχνικές, σχεδιάζουν και συνθέτουν πολύπλοκα μόρια, εφαρμόζουν τις αρχές των χημικών, φυσικών και βιοχημικών διεργασιών στη χημική τεχνολογία. Ακόμη, διενεργούν πειράματα σε ένα εργαστήριο χημείας με ορθότητα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες πρακτικής και ασφάλειας.
• είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και κατανόηση που απέκτησαν ως επαγγελματικά εργαλεία για ανάπτυξη επιχειρημάτων και επίλυση προβλημάτων στο γνωστικό τους πεδίο.
• συγκεντρώνουν και ερμηνεύουν συναφή του γνωστικού τους πεδίου στοιχεία διαμορφώνοντας προβληματισμό για συναφή θέματα.
Δεξιότητες
•ανταποκρίνονται επιτυχώς και με ευκολία στις απαιτήσεις της επαγγελματικής δραστηριότητας σε οργανισμούς και βιομηχανίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των τροφίμων, των φαρμάκων, των υλικών, του περιβάλλοντος κλπ. όπως επίσης και της έρευνας.
• κοινοποιούν πληροφορίες, ανακαλύπτουν ιδέες, ερωτήματα και λύσεις σε ειδικευμένο και μη-εξειδικευμένο κοινό.
• είναι ικανοί να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Χημείας έχουν ευρύ υπόβαθρο γνώσεων στη χημεία με ανάπτυξη κριτικής κατανόησης θεωριών και αρχών. Συγκεκριμένα αυτό το υπόβαθρο γνώσεων συμπεριλαμβάνει Αναλυτική Χημεία, Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Φυσικοχημεία, Βιοχημεία, Βιομηχανική Χημεία και Χημεία Τροφίμων ενώ παράλληλα έχει επεκταθεί και σε βασικές έννοιες μαθηματικών, φυσικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής. Επί πλέον, μέσω των μαθημάτων επιλογής του 7ου και 8ου εξαμήνου, οι πτυχιούχοι Χημείας αποκτούν σε ικανοποιητικό βαθμό πιο εξειδικευμένες γνώσεις σε ένα από τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα. Επίσης οι απόφοιτοι έχουν : (α) εκπαιδευτεί με τη διαχείριση σύνθετων τεχνικών οργανολογιών ή θεωρητικών εργαλείων (β) εξοικειωθεί με την διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην αγγλική γλώσσα μέσω των βιβλιοθηκών ή/και του διαδικτύου, (γ) εκπαιδευτεί στην ατομική και ομαδική εργασία και (δ) την υποστήριξη εργασιών τους σε κοινό, (ε) αναπτύξει αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες για την επίλυση χημικών προβλημάτων και ικανότητα συγγραφής τεχνικών αναφορών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του χημικού

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Φυσικές επιστήμες
Χημεία