Πτυχίο Νοσηλευτικής (Τ.Ε.). Τμήμα ....[που απονέμει τον τίτλο] Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Γνώσεις
• αναγνωρίζουν και κατανοούν τον σκοπό και τα επιστημονικά όρια της Νοσηλευτικής επιστήμης
Δεξιότητες
• αποκτούν δεξιότητες κριτικής ανάλυσης, λήψης αποφάσεων, παροχής φροντίδας και αξιολόγησης αναγκών.
• βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα και αποδείξεις.
Ικανότητες
• εφαρμόζουν τις δεοντολογικές αρχές άσκησης νοσηλευτικής πράξης και καθίστανται αποτελεσματικοί δια βίου μαθητευόμενοι, ικανοί να ανταποκρίνονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος υγείας και κοινωνικής φροντίδας, αναπτύσσον τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεπιστημονικές ομάδες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του τμήματος μας με την απόκτηση του πτυχίου Νοσηλευτικής λαμβάνουν αυτοδίκαια την άδεια άσκησης Νοσηλευτή/τριας στην Ελλάδα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Νοσηλευτική και μαιευτική