Πτυχίο Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής. Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. * Η λέξη "πανεπιστημιακής" αναγράφεται στον απονεμόμενο τίτλο; Εάν όχι, θα γίνει "Πτυχίο Νοσηλευτικής".

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημιακού Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Γνώσεις:  αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα της έρευνας στην τεκμηριωμένη νοσηλευτική πρακτική, αναλύουν τη σχέση ανάμεσα στην κριτική σκέψη και την νοσηλευτική διεργασία κατά την παροχή φροντίδας υγείας. Δεξιότητες: κατανοούν τον σκοπό και ορίζουν τα επιστημονικά όρια της Νοσηλευτικής επιστήμης, αποκτούν δεξιότητες αξιολόγησης αναγκών, βασισμένες σε ερευνητικά δεδομένα και αποδείξεις, αποκτούν ικανότητες λήψης αποφάσεων και παροχής φροντίδας. Ικανότητες: εφαρμόζουν ενδοσκοπικές τεχνικές και δεξιότητες κριτικής ανάλυσης στην εξέταση επαγγελματικών ζητημάτων και παροχής εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας, εφαρμόζουν δεοντολογικές αρχές άσκησης νοσηλευτικής πράξης, αναπτύσσουν την ικανότητα συμμετοχής σε διεπιστημονικές ομάδες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μας με την απόκτηση του πτυχίου Νοσηλευτικής λαμβάνουν αυτοδίκαια την άδεια άσκησης Νοσηλευτή/τριας στην Ελλάδα, με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και μπορούν να εργαστούν ως Νοσηλευτές/τριες στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Υγεία
Νοσηλευτική και μαιευτική