Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών". Τμήμα Φιλοσοφίας. Φιλοσοφική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Γνώσεις: Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ελληνική Φιλοσοφία•Φιλοσοφία των Επιστημών" αναμένεται να διαθέτουν (α) αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στη γνωστική περιοχή της Φιλοσοφίας και συγκεκριμένα στην "Ελληνική Φιλοσοφία" και τη "Φιλοσοφία των Επιστημών", (β) εξειδικευμένη γνώση στις σύγχρονες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές εξελίξεις, καθώς και στο πεδίο εργασίας του εκπαιδευτικού και (γ) εμβάθυνση στη σπουδή της φιλοσοφίας καθ' εαυτής. Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως εργαστήρι φιλοσοφικής έρευνας που συμβάλλει στην εξοικείωση με τα προβλήματα και τις μεθόδους της φιλοσοφικής έρευνας. Δεξιότητες: Oι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ελληνική Φιλοσοφία•Φιλοσοφία των Επιστημών" αναμένεται να είναι σε θέση (α) να μελετούν, όσο γίνεται πιο προσεκτικά, κείμενα των φιλοσόφων σε έγκριτες μεταφράσεις, ει δυνατόν και στο πρωτότυπο (έστω για ορισμένους θεμελιώδεις όρους), (β) να αξιοποιούν βασικά στοιχεία των σχολιασμένων έγκριτων μεταφράσεων φιλοσοφικών έργων (πίνακες ονομάτων και εννοιών, εννοιολογικά και μεταφραστικά σχόλια, γλωσσάρι, χρονολόγιο, βιβλιογραφία κ.λπ.) για την εμβάθυνση στη σκέψη των φιλοσόφων, όπως αυτή εκδιπλώνεται στα κείμενά τους, (γ) να χρησιμοποιούν ορισμένους βασικούς τεχνικούς όρους της φιλοσοφίας, (δ) να αποτιμούν τα επιχειρήματα και/ή τα ρητορικά μέσα που χρησιμοποιούνται στις διαλογικές αντι-παραθέσεις των φιλοσόφων τόσο μεταξύ τους όσο και στο πλαίσιο ενός διεπιστημονικού διαλόγου, (ε) να τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με επιστημονικά κριτήρια, με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια και (στ) να επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις. Ικανότητες: Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ικανοί να (α) ασκούν κριτική και αυτοκριτική, (β) να προάγουν την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη, (γ) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, (δ) να λαμβάνουν αποφάσεις, (ε) να επιδεικνύυν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα ανισοτήτων και διαφορετικότητας, (στ) να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ζητήματα και (ζ) να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και πρακτικών στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό χώρο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης
Εξ αποστάσεως

Σχέση με την απασχόληση

Το προσόν μπορεί να είναι προαιρετικό ή να απαιτείται για συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Δ.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία•Φιλοσοφία των Επιστημών»