Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών". Τμήμα Φιλοσοφίας. Φιλοσοφική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Γνώσεις: Οι διδάκτορες του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών "Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών" διαθέτουν (α) αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στη γνωστική περιοχή της Φιλοσοφίας και συγκεκριμένα στην "Ελληνική Φιλοσοφία" και τη "Φιλοσοφία των Επιστημών", (β) εξειδικευμένη γνώση στις σύγχρονες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές εξελίξεις, καθώς και στο πεδίο εργασίας του εκπαιδευτικού και (γ) εμβάθυνση στη σπουδή της φιλοσοφίας καθ' εαυτής. Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως εργαστήρι φιλοσοφικής έρευνας που συμβάλλει στην εξοικείωση με τα προβλήματα και τις μεθόδους της φιλοσοφικής έρευνας. Δεξιότητες: Oι διδάκτορεςτου Δ.Δ.Π.Δ.Σ. είναι σε θέση (α) να μελετούν διεξοδικά κείμενα των φιλοσόφων σε έγκριτες μεταφράσεις στο πρωτότυπο, (β) να αξιοποιούν τα στοιχεία των σχολιασμένων έγκριτων μεταφράσεων φιλοσοφικών έργων (πίνακες ονομάτων και εννοιών, εννοιολογικά και μεταφραστικά σχόλια, γλωσσάρι, χρονολόγιο, βιβλιογραφία κ.λπ.) για την εμβάθυνση στη σκέψη των φιλοσόφων, όπως αυτή εκδιπλώνεται στα κείμενά τους, (γ) να χρησιμοποιούν εξειδικεδυμένους τεχνικούς όρους της φιλοσοφίας, (δ) να αποτιμούν τα επιχειρήματα και/ή τα ρητορικά μέσα που χρησιμοποιούνται στις διαλογικές αντι-παραθέσεις των φιλοσόφων τόσο μεταξύ τους όσο και στο πλαίσιο ενός διεπιστημονικού διαλόγου, (ε) να τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με επιστημονικά κριτήρια, με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια και (στ) να επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις.
Ικανότητες: Oι διδάκτορεςτου Δ.Δ.Π.Δ.Σ.είναι ικανοί να (α) ασκούν κριτική και αυτοκριτική, (β) να προάγουν την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη, (γ) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, (δ) να λαμβάνουν αποφάσεις, (ε) να επιδεικνύυν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα ανισοτήτων και διαφορετικότητας, (στ) να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ζητήματα και (ζ) να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και πρακτικών στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό χώρο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη