Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Οικονομική Επιστήμη". Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Οι Διδάκτορες: Γνώσεις: «διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης».
Δεξιότητες: «εφαρμόζουνι με ευχέρεια και πρωτοτυπία τις εξειδικευμένες γνώσεις του στην έρευνα και ανάλυση σύνθετων οικονομικοκοινωνικών ζητημάτων και να παρέχει συγκροτημένες προτάσεις πολιτικής".
Ικανότητες: «συμβάλλουνι στην ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου της εξειδίκευσής του και πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κάλυψη θέσεων ΔΕΠ καθώς και ανωτάτων στελεχών σε ερευνητικά κέντρα, φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι λόγω των υψηλών προσόντων τους δύνανται να απασχοληθύν ως μέλη ΔΕΠ σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ως κύριοι ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και ως ανώτατα στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Οικονομικά