Διδακτορικό Δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στη Πρωϊμη Παιδική Ηλικία. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο/Η διδάκτορας του Τμήματος θα είναι σε θέση να παράγει τεκμηριωμένα, πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα και να αποκτήσει τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης και των εφαρμογών της στην Αγωγή και Φροντίδα Βρεφών και Νηπίων από τη γέννησή τους μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών καθώς και στο ευρύτερο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών. Δεξιότητες: Το Διδακτορικό Δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικια προάγει δεξιότητες ως προς την έρευνα στα διεπιστημονικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα στις Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες, στις επιστήμες της αγωγής και στη διοίκηση μονάδων αγωγής και φροντίδας. Ικανότητες: Ο/Η διδάκτορας του Τμήματος αποκτά εξειδικευμένες ικανότητες στα πεδία της έρευνάς του/της συνδυάζοντας την πρωτογενή και τη βιβλιογραφική έρευνα. Είναι σε θέση να συλλαμβάνει, σχεδιάζει και να εφαρμόζει σημαντικές ερευνητικές διαδικασίες καθώς και τη δυνατότητα κοινωνικά ευαίσθητης εφαρμογής τους. Είναι σε θέση να μπορεί να μεταδώσει με αποτελεσματικό τρόπο σε συναδέλφους αλλά και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα και στη κοινωνία γενικότερα συμπεράσματα, γνώσεις και εφαρμογές που προκύπτουν από την έρευνα του/της σε μια κοινωνία που βασίζεται στη γνώση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Ο/Η διδάκτορας Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος ώς κάτοχος υψηλών προσόντων δύναται να απασχοληθεί σε θέσεις ευθύνης σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου Τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Doctorate in Social Sciences. Department of Early Years Learning & Care. Faculty of Social Sciences. University of Ioannina.