Πτυχίο Ιστορίας και Εθνολογίας. Κατευθύνσεις: 1. Ιστορία, 2. Εθνολογία. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας. Σχολή Κλασικών και Aνθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Β1. Γενικές ικανότητες
1) Τι αναμένεται να γνωρίζει ένας απόφοιτος του ΤΙΕ:

Την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους από την εμφάνισή του μέχρι την εξελικτική επικράτηση του σύγχρονου ανατομικά ανθρώπου,
Την ιστορική, δημογραφική και πολιτισμική εξέλιξη του ανθρώπου αυτού από την εμφάνιση του μέχρι σήμερα, με έμφαση στην Ευρώπη, την «καθ’ ημάς Ανατολή» και την Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα
Την επιστημονική μεθοδολογία της έρευνας στην Ιστορία και τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, με τη χρήση και αξιοποίηση αρχαιολογικών τεκμηρίων, γραπτών πηγών όλων των τύπων, ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων αλλά και προφορικών μαρτυριών, καθώς και την επιστημολογική συζήτηση γύρω από την μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας
Τις μεθόδους διδασκαλίας της Ιστορίας και των συναφών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς και την επιστημολογική συζήτηση γύρω από την μεθοδολογία της διδασκαλίας των επιστημών αυτών
Τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (ΤΠΕ) τόσο στον ερευνητικό όσο και στον διδακτικό σχεδιασμό και αντίστοιχα την υλοποίηση ερευνητικών και διδακτικών στόχων
Τις σύγχρονες επιστημονικές αρχές και μεθόδους της παιδαγωγικής, καθώς και την επιστημολογική συζήτηση γύρω απ’ αυτές
Τη διαχρονική εξέλιξη της τέχνης, συμπεριλαμβανομένης της λογοτεχνίας, καθώς και τα απαραίτητα εφόδια για την αισθητική της αποτίμηση
Την επιστημονική ορολογία της Ιστορίας και των συναφών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή γλώσσα
2) Τι αναμένεται να είναι σε θέση να εφαρμόζει ένας απόφοιτος του ΤΙΕ

Τη συνθετική αναπαραγωγή της επιστημονικής γνώσης για την Ιστορία και τον πολιτισμό και την κριτική της αποτίμηση
Τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, είτε αυτοδύναμα είτε στο πλαίσιο μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών θεσμών, στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος
Το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας της Ιστορίας και του πολιτισμού (λογοτεχνίας, τέχνης κ.λπ.) στην τυπική Β/θμια Εκπαίδευση ως φιλόλογος
Την αποτελεσματική παιδαγωγική καθοδήγηση προ-εφήβων και εφήβων στο πλαίσιο του δημόσιου ή ιδιωτικού σχολικού θεσμού αλλά και της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης
Το σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειακών εκθέσεων και την έγκυρη παροχή επιστημονικής συμβουλευτικής καθοδήγησης σε φορείς πολιτιστικής διαχείρισης (μουσεία, πολιτιστικούς συλλόγους κ.λπ.)
Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ξενάγησης σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, νεότερα και σύγχρονα μνημεία, ιστορικούς χώρους κ.λπ.
Τη σύνθεση και συγγραφή άρτιων επιστημονικών αλλά και εκλαϊκευτικών κειμένων ευρύτερης χρήσης (π.χ. αρθρογραφία) τόσο στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος όσο και σε γενικότερα ζητήματα κοινωνικού, πολιτικού, πολιτισμικού ή άλλου προβληματισμού με τη χρήση, όπου αυτό απαιτείται, της επιστημονικής τεχνογραφίας
Τη διοργάνωση αλλά και το συντονισμό δημόσιων συζητήσεων με θέμα την Ιστορία και τον πολιτισμό εν γένει καθώς και την παρουσίαση σχετικών βιβλίων και συγγραμμάτων επιστημονικού ή εκλαϊκευτικού χαρακτήρα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας: Γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών (Π.Ε. 2) με σκοπό τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010, άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση β΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του νόμου 4186/2013, άρθρο 36, παράγραφος 22, περίπτωση β΄και ε΄. Προσλαμβάνονται στην ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010, άρθρο 8.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Ανθρωπιστικές επιστήμες (εκτός των γλωσσών)