Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιστορία και την Εθνολογία. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ιστορίας (Νεότερης και σύγχρονης, Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής, Μεσαιωνικής, Αρχαίας, Ιστορίας, Ρωμαϊκής Ιστορίας,, Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Οθωμανικής Ιστορίας, Ιστορίας του Ισλαμικού κόσμου, παλαιογραφίας, φυσικής ανθρωπολογίας, αρχαιολογίας, κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας, λαογραφίας, ψυχολογίας, διδακτικής της ιστορίας Εθνογραφίας.
Δεξιότητες: Οι διδάκτορες κατανοούν το θεωρητικό υπόβαθρο των ανθρωπιστικών επιστημών και της μεθοδολογίας έρευνάς των.
Ικανότητες: Οι διδάκοες γράφουν κείμενα σε δομημένο και επιστημονικό ύφος ή διορθώνουν κείμενα άλλων. Είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να προτείνουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα σχέδια επιστημονικής έρευνας (βιβλιογραφική επισκόπηση, διατύπωση ερευνητικών ζητουμένων, επιλογή μεθόδου έρευνας και σχεδιασμός ερευνητικού σχεδίου, υλοποίηση έρευνας, ανάλυση ευρημάτων, διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για μελλοντική έρευνα

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη