Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων". Ειδικεύσεις: 1. Άμυνα και Ασφάλεια, 2. Αναλυτική και Λήψη Αποφάσεων. Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. - Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Περιγραφή

Παρακολουθώντας το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων, ο φοιτητής λαμβάνει τις παρακάτω:

α. Γνώσεις:
• στον μαθηματικό προγραμματισμό και στην βελτιστοποίηση.
• στην επιχειρησιακή ανάλυση και στο θέατρο επιχειρήσεων.
• στην ανάλυση και λήψη αποφάσεων και στην διαχείριση κινδύνου.
• στην μοντελοποίηση και στην προσομοίωση.
• στην λήψη ομαδικών αποφάσεων και διαπραγματεύσεων.
και εάν ακολουθήσει την ειδίκευση της άμυνας και ασφάλειας, αποκτά τις παρακάτω γνώσεις, ανάλογα βέβαια με ποια μαθήματα ειδίκευσης επιλέξει:
• στην κρυπτογραφία και ασφάλεια πληροφοριών.
• στον προσεγγιστικό δυναμικό προγραμματισμό.
• στην αριθμητική και υπολογιστική βελτιστοποίηση.
• στην προσομοίωση επιχειρήσεων και στα μοντέλα μάχης.
• στην διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας.
• στα ευφυή συστήματα υποστήριξης απόφασης.
• στη διαχείριση και αξιολόγηση συστημάτων.
• στην διοίκηση πόρων και στην διαχείριση έργων.
• στην υπολογιστική νοημοσύνη και στο ευφυή έλεγχο.
• στην θεωρία αποθεμάτων.
• στις μεθόδους επιτήρησης και στην έρευνα στόχου.
και εάν ακολουθήσει την ειδίκευση της αναλυτικής και λήψης αποφάσεων, αποκτά τις παρακάτω γνώσεις, ανάλογα βέβαια με ποια μαθήματα ειδίκευσης επιλέξει:
• στην επιχειρηματική ευφυία, στην επιχειρηματική αναλυτική και στην επιστήμη δεδομένων.
• στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων.
• στην ανάλυση κειμένου και στο συναίσθημα.
• στην αναλυτική διαδικτύου.
• στα ευφυή συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.
• στην μηχανική μάθηση και στην βαθιά μάθηση.
• στα συστήματα πολλαπλών πρακτόρων και στα συστήματα συστάσεων.
• στην υπολογιστική νοημοσύνη και στον ευφυή έλεγχο.

β. Δεξιότητες:
Επιδιώκεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της κατανόησης των αρχών και λειτουργιών της Επιχειρησιακής Έρευνας και Λήψης Αποφάσεων. Επιπλέον, ο φοιτητής ανάλογα με την ειδίκευση που θα επιλέξει θα αναπτύξει δεξιότητες στην άμυνα και ασφάλεια πληροφοριών ή στην αναλυτική και στην λήψη αποφάσεων.

γ. Ικανότητες:
Ο φοιτητής θα μπορεί να αναλύει και να επικαιροποιεί τις θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις σχετικά με θέματα που άπτονται της Επιχειρησιακής Έρευνας και Λήψης Αποφάσεων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

-

Θεματικοί Τομείς

Στρατός και άμυνα