Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ευφυή Συστήματα". Ειδικεύσεις: 1. Μη Στελεχωμένα Συστήματα, 2. Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα. Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. - Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Περιγραφή

Παρακολουθώντας το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Ευφυή Συστήματα, ο φοιτητής λαμβάνει τις παρακάτω:

α. Γνώσεις:
• στην θεωρία συστημάτων.
• στην ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων.
• στη διαχείριση και αξιολόγηση συστημάτων.
• στην υπολογιστική νοημοσύνη και στον ευφυή έλεγχο.
• στην μηχανική μάθηση και στην βαθιά μάθηση.
και εάν ακολουθήσει την ειδίκευση των μη στελεχωμένων συστημάτων, αποκτά τις παρακάτω γνώσεις, ανάλογα βέβαια με ποια μαθήματα ειδίκευσης επιλέξει:
• στα ρομποτικά συστήματα και στους μηχανισμούς τους,
• στα μη επανδρωμένα/στελεχομένα ρομποτικά οχήματα,
• στους αισθητήρες και στους επενεργητές,
• στα συστήματα επικοινωνιών και συλλογής δεδομένων σμηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
• στα δυναμικά συστήματα και εφαρμογές.
• στα συστήματα πολλαπλών πρακτόρων και στα συστήματα συστάσεων,
• στο διαδίκτυο πραγμάτων (IoT),
• στην μοντελοποίηση και στην προσομοίωση,
και εάν ακολουθήσει την ειδίκευση των ευφυών πληροφοριακών συστημάτων, αποκτά τις παρακάτω γνώσεις, ανάλογα βέβαια με ποια μαθήματα ειδίκευσης επιλέξει:
• στα ευφυή συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.
• στα συστήματα πολλαπλών πρακτόρων και στα συστήματα συστάσεων.
• στην επιχειρηματική ευφυία, στην επιχειρηματική αναλυτική και στην επιστήμη δεδομένων.
• στην διοίκηση πόρων και στην διαχείριση έργων.
• στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων.
• στο διαδίκτυο πραγμάτων (IoT).
• στις ευφυείς βάσεις δεδομένων.
• στα πληροφοριακά συστήματα και εποπτεία (surveillance systems).
• στα πληροφοριακά συστήματα, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

β. Δεξιότητες:
Επιδιώκεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της κατανόησης των αρχών και λειτουργιών των Ευφυών Συστημάτων. Επιπλέον, ο φοιτητής ανάλογα με την ειδίκευση που θα επιλέξει θα αναπτύξει δεξιότητες στα μη στελεχωμένα συστήματα ή στα ευφυή πληροφοριακά συστήματα.

γ. Ικανότητες:
Ο φοιτητής θα μπορεί να αναλύει και να επικαιροποιεί τις θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις σχετικά με θέματα που άπτονται των Ευφυών Συστημάτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

-