Πτυχίο Μονίμων Υπαξιωματικών. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών.

Περιγραφή

Γνώσεις (Knowledge): . -Να κατέχουν βασικές γνώσεις της Στρατιωτικής Επιστήμης, των βασικών Στρατιωτικών Κανονισμών, Εγχειριδίων καθώς και του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. -Να κατέχουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στο χειρισμό των οπλικών συστημάτων του ΕΣ. - Να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις αντικειμένων, τα οποία διδάσκονται στη Σχολή - Να διευρύνουν τις γενικές γνώσεις που τους παρέχονται στο πλαίσιο των διδασκόμενων μαθημάτων επιστημονικού χαρακτήρα, των θετικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών. Δεξιότητες (Skills): -Να κατέχουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. -Να χρησιμοποιούν άριστα και να συντηρούν τα οπλικά συστήματα. - Να διατηρούν άρτια φυσική κατάσταση και να τη βελτιώνουν, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας. - Να καλλιεργούν το στρατιωτικό πνεύμα και την πειθαρχία αναπτύσσοντας όλες τις στρατιωτικές αρετές και τα χαρακτηριστικά. -Να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και να επιχειρούν σε ένα διακλαδικό και διεθνές περιβάλλον. -Να εκτελούν άριστα τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. -Να διεκπεραιώνουν κάθε έργο που τους ανατίθεται σύμφωνα με τους Στρατιωτικούς Κανονισμούς στο πλαίσιο της καθορισθείσας αποστολής τους. - Να αναπτύξουν όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται, με σκοπό να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, ως στελέχη των ΕΔ. Ικανότητες (Competencies): -Να είναι σε θέση να συνεργάζονται αρμονικά με τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους καθώς και με τους συναδέλφους τους λειτουργώντας ως μέλος μιας ομάδας. - Να μπορούν να διαχειρίζονται και να επιβλέπουν μια συγκεκριμένη εργασία υπό καθεστώς πίεσης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες καταστάσεις - Να αναλαμβάνουν την ευθύνη της επαγγελματικής ανέλιξης του προσωπικού τους -Να ανταποκρίνονται σε οποιεσδήποτε συνθήκες ειρηνικής και πολεμικής περιόδου και να τις διαχειρίζονται ανάλογα με τα καθήκοντά τους. - Να καταστούν ικανοί να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν την Στρατιωτικούς Κανονισμούς.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Ηλεκτρονική μάθηση

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών είναι απαραίτητο για την άσκηση καθηκόντων του Μόνιμου Λοχία στον Ελληνικό Στρατό και την υπηρέτησή του στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΣΜΥ

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Στρατός και άμυνα