Πτυχίο Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

Γνώσεις: Απόκτηση βασικών επιστημονικών γνώσεων σε τομείς των επιστημών της εκπαίδευσης.
Δεξιότητες: Οι απόφοιτοι να υλοποιούν διδασκαλίες και εκπαιδευτικά προγράμματα. Να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας.Να εφαρμόζουν τη γνώση και χρήση της τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Να αναπτύσσουν πρακτικές αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των διδακτικών προσεγγίσεων.
Ικανότητες: Οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διδασκαλίες και εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των σπουδών. Να είναι ικανοί να εφαρμόζουν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Να είναι ικανοί να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας. Να είναι ικανοί να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα και να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης.
Μαθησιακά αποτελέσματα:
- Παραγωγή γνώσης στις επιστήμες της εκπαίδευσης.
- Δημιουργία ισχυρού υποβάθρου στις ανθρωπιστικές και ειδικότερα στις επιστήμες της εκπαίδευσης.
- Προετοιμασία για επαγγελματική σταδιοδρομία στις επιστήμες της εκπαίδευσης. Κατανόηση της επιστήμης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους, που βασίζονται τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στην έρευνα.
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε περιοχές των επιστημών της εκπαίδευσης.
- Δυνατότητα παραγωγής γνώσης μέσω βασικής έρευνας και της εφαρμογής και της αξιολόγησής της, καθώς και την παρακολούθηση των σύγχρονων εξελίξεων και εφαρμογών των πορισμάτων της σχετικής έρευνας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού στην προσχολική Εκπαίδευση και Αγωγή και στην πρώτη σχολική βαθμίδα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.