Πτυχίο Βιολογίας. Τμήμα Βιολογίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ:
Το πρόγραμμα παρέχει άριστες γνώσεις και πρακτική εμπειρία όλων των βασικών πεδίων της επιστήμης της Βιολογίας μέσω υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, όπως Γενετική, Μοριακή Βιολογία, Βιολογία Κυττάρου, Αναπτυξιακή Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Μικροβιολογία, Φυσιολογία Ζωικών και Φυτικών Οργανισμών, Εξέλιξη, Φυσιολογία Φυτών, Οικολογία, Ιχθυολογία, Βιοποικιλότητα και Βιολογία της Διατήρησης, κ.λπ.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ. Οι πτυχιούχοι αποκτούν δεξιότητες όπως:
• πρακτική και αναλυτική σκέψη,
• σύνθεσης και παρουσίασης γνώσεων και αποτελεσμάτων,
• σωστή διαχείριση χρόνου,
• τεχνικές δεξιότητες χειρισμού ευαίσθητων αντικειμένων, οργάνων και συσκευών,
• πραγματοποίησης πειραμάτων αναλύσεων και εργαστηριακών ασκήσεων με τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων,
• πραγματοποίησης εικονικών ασκήσεων με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
• βιβλιογραφικής αναζήτησης, συγγραφής και παρουσίασης ερευνητικών εργασιών,
• παροχής συμβουλών στον ευρύτερο τομέα της Βιολογίας. Συλλογής, αρχειοθέτησης ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επικοινωνίας και ανταλλαγών με την χρήση νέων τεχνολογιών.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα διερεύνησης των γνώσεών τους παρακολουθώντας τη γρήγορα εξελισσόμενη επιστήμη της Βιολογίας. Οι βασικές τους γνώσεις επιτρέπουν την προσέγγιση των θεμάτων σφαιρικά και την συμμετοχή τους σε πολύ-ειδικές προσεγγίσεις. Έχουν την δυνατότητα κατανόησης και εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων για την ανάπτυξη της έρευνας σε τομείς αιχμής των Βιολογικών, Βιο-Ιατρικών και Περιβαλλοντικών ερευνών. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται σε παραγωγικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων, οι διαγνωστικές υπηρεσίες, η παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος κ.λ.π.
Αναπτύσσουν ικανότητες όπως:
• καλή γνώση και εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου,
• ερευνητικό και οργανωτικό πνεύμα,
• προαγωγή της ελεύθερης ,δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,
• προσαρμοστικότητα, παρατηρητικότητα, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και ηθική ευσυνειδησία.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Οι απόφοιτοι έχουν γνώση όλων των βασικών πεδίων της Βιολογίας, γεγονός που τους εξασφαλίζει καλύτερη επιστημονική επάρκεια και κατ’ επέκταση επαγγελματική ανταγωνιστικότητα στους τομείς της Παραγωγικής έρευνας, Εκπαίδευσης, Υγείας και Περιβάλλοντος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών «Πτυχίο Βιολογίας» είναι απαραίτητος για: • την άσκηση επαγγέλματος του Ιχθυολόγου και συνδέεται άμεσα με άδεια άσκησης επαγγέλματος με βάση το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄297). • πρόσληψη στη Δημόσια ή Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού ΠΕ04.04. • σε φορείς ή επιχειρήσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που οι δραστηριότητές τους άπτονται της Επιστήμης της Βιολογίας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Βιολογία