ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Γνωρίζει σχεδίαση με γεωμετρικά όργανα και με χρήση Η/Υ.
2. Αναγνωρίζει τα υλικά διακόσμησης.
3. Γνωρίζει τον κόσμο της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής και την επίδραση στην εξέλιξη της διακόσμησης.
4. Οργανώνει αλλά και κατανοεί σχέδια εσωτερικών χώρων σε διάφορες κλίμακες.
5. Χρησιμοποιεί σχέδια ορθών και πλάγιων προβολών για τη διαμόρφωση χώρων.
Δεξιότητες:
1. Σχεδιάζει προοπτικά και υπό κλίμακα και αποδίδει σχεδιαστικά και με χρώμα και με κατασκευαστικές λεπτομέρειες, χώρους με σύνθετες λειτουργίες, σύμφωνα με καθιερωμένες συμβάσεις και συμβολισμούς.
2. Σχεδιάζει σε Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια και αντικείμενα, τα επεξεργάζεται γραφικά και τα τυπώνει.
3. Επιλέγει υλικά λειτουργικά και αισθητικά κατάλληλα για τη χρήση του προς διαμόρφωση χώρου.
4. Κατασκευάζει μακέτα.
5. Φωτογραφίζει, εκτυπώνει, επεξεργάζεται φωτογραφίες με Η/Υ.
6. Εκτελεί προσμετρήσεις και επιμετρήσεις εργασιών.
7. Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Ικανότητες:
1. Συνεργάζεται αρμονικά με τους συνεργάτες του.
2. Αφουγκράζεται τις ανάγκες των ενοίκων των χώρων που διακοσμεί.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος