Πτυχίο Ναυπηγού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές λαμβάνουν επιστημονικές και εφαρμοσμένες γνώσεις στη σύγχρονη ναυπηγική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων μελέτης, σχεδίασης και κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών και ναυπηγημάτων γενικά.
Μετα την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οι σπουδαστές αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Οι δεξιότητες που έχουν οι απόφοιτοι του Τμήματος, καλύπτουν τους τομείς κατασκευής, μετασκευής, λειτουργίας των πλοίων και πλωτών κατασκευών καθώς και των συστημάτων αυτών. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν και δραστηριοποιηθούν ως υπεύθυνοι τεχνολόγοι Ναυπηγοί Μηχανικοί, σε τομείς της αρμοδιότητάς τους, στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα ή ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών Ναυπηγικού, Ναυτιλιακού αντικειμένου, καθώς και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Περαιτέρω πληροφορίες

To Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας έχει ως αποστολή τη μετάδοση επιστημονικών και εφαρμοσμένων γνώσεων στη σύγχρονη ναυπηγική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων μελέτης, σχεδίασης και κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών και ναυπηγημάτων γενικά.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο του Ναυπηγού Μηχανικού Τ.Ε. είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Ναυπηγού Μηχανικού Τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.