Πτυχίο Μηχανικού Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών T.E. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής T.E. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Οι σπουδές στην κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής καλύπτουν πλήρως τα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την επιστήμη και τις σύγχρονες τεχνολογίες της Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, της Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, της Χαρτογραφίας και της Επιστήμης της Γεωγραφικής Πληροφορίας. Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει αφ’ ενός μεν τις κάθε είδους τοπογραφικές μελέτες ή/και εφαρμογές μελετών που συνδέονται με τα αναπτυξιακά έργα ή/και την κατασκευή τεχνικών έργων, αφ’ ετέρου δε τις μεθόδους και την τεχνολογία που αφορούν την συλλογή – επεξεργασία – αναπαράσταση – διαχείριση – ερμηνεία ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Για τον σκοπό αυτό οι φοιτητές εκπαιδεύονται και εξειδικεύονται στις σύγχρονες, και συνεχώς εξελισσόμενες, μεθόδους που βασίζονται στα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα συλλογής, επεξερ-γασίας και διαχείρισης δεδομένων, την δορυφορική τεχνολογία και την πληροφορική/γεωπληροφορική. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα Σπουδών της κατεύθυνσης καλλιεργεί την κριτική σκέψη και εξοικειώνει τους φοιτητές με τις σύγχρονες επιστημονικές και επαγγελματικές τάσεις του κλάδου τους. Στόχος του είναι να εξασφαλίσει την μετάδοση και εμπέδωση έγκυρων και επίκαιρων επιστημονικών γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της σύγχρονης Τοπογραφίας – Γεωπληροφορικής με θεωρητική και πρακτική διδασκαλία. Μέσω του προγράμματος σπουδών τους και της εκπαίδευσής τους οι πτυχιούχοι Μηχανικοί Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής αποκτούν θεωρητική κατάρτιση στις θετικές επιστήμες, ειδικότερη εξοικείωση με τη μέτρηση και την ανάλυση του γεωγραφικού χώρου, εξειδικευμένες τοπογραφικές γνώσεις, καθώς και ικανότητα παραγωγής και διαχείρισης πληροφοριών γης, που επιπλέον τους καθιστούν ικανούς να συνεχίσουν επιτυχώς τις σπουδές σε ανώτερο μεταπτυχιακό επίπεδο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το περιεχόμενο των σπουδών στην κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής καλύπτει πλήρως τα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την επιστήμη και τις σύγχρονες τεχνολογίες της Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, της Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, της Χαρτογραφίας και της Επιστήμης της Γεωγραφικής Πληροφορίας. Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει αφ’ ενός μεν τις κάθε είδους τοπογραφικές μελέτες ή/και εφαρμογές μελετών που συνδέονται με τα αναπτυξιακά έργα ή/και την κατασκευή τεχνικών έργων, αφ’ ετέρου δε τις μεθόδους και την τεχνολογία που αφορούν την συλλογή – επεξεργασία – αναπαράσταση – διαχείριση – ερμηνεία ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.