Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: (α) Δομοστατικών Μηχανικών, (β) Μηχανικών Υποδομών. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών T.E. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής T.E. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Στην κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, το αντικείμενο της εκπαίδευσης είναι η παροχή γνώσεων στους σπουδαστές σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διοίκηση των έργων Πολιτικού Μηχανικού. Σκοπός της κατεύθυνσης είναι να προετοιμάσει μηχανικούς που θα ασχοληθούν με έργα Πολιτικού Μηχανικού όπως: δομικά έργα, έργα οδοποιίας, συστήματα κυκλοφορίας & μεταφορών, γέφυρες, σήραγγες, εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων, υδρεύσεις, αρδεύσεις, στραγγίσεις, αποχετεύσεις, λιμενικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα, κλπ. Το Τμήμα παρέχει στους σπουδαστές αφ' ενός επαρκείς γνώσεις υποδομής και γνώσεις των νέων τεχνολογιών για άμεση απορόφηση στην αγορά εργασίας, και αφ' ετέρου, θεωρητικές γνώσεις για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Στην κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, το αντικείμενο της εκπαίδευσης είναι η παροχή γνώσεων στους σπουδαστές σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διοίκηση των έργων Πολιτικού Μηχανικού. Σκοπός της κατεύθυνσης είναι να προετοιμάσει μηχανικούς που θα ασχοληθούν με έργα Πολιτικού Μηχανικού όπως: δομικά έργα, έργα οδοποιίας, συστήματα κυκλοφορίας & μεταφορών, γέφυρες, σήραγγες, εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων, υδρεύσεις, αρδεύσεις, στραγγίσεις, αποχετεύσεις, λιμενικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα, κλπ.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.