Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας αποκτά:
ΓΝΩΣΕΙΣ: που απαιτούνται για την εφαρμογή κατάλληλων και ερευνητικά τεκμηριωμένων επιστημονικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων για την παραγωγή, επεξεργασία, διανομή, προετοιμασία, εξέταση, νομοθεσία και χρησιμοποίηση των τροφίμων, καθώς επίσης και των βιολογικών, φυσικών, χημικών και οικονομικών αρχών και των τεχνολογιών πληροφόρησης που εμπεριέχονται.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Ο απόφοιτος διαθέτει δεξιότητες για την κατανόηση, μέσω της γνώσης για τη σύνθεση των τροφίμων, της ποιοτικής και ποσοτικής εκτίμησης των διεργασιών και του εξοπλισμού επεξεργασίας και των μεθόδων ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων, καθώς και των διοικητικών - διαχειριστικών διαδικασιών για την επιτυχή παραγωγή και τον έλεγχο των μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας τροφίμων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Ο απόφοιτος είναι σε θέση να εφαρμόζει με τεκμηριωμένο τρόπο, ασφάλεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα τις μεθόδους και τεχνικές που διδάχθηκε τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Δίδεται έμφαση στη συνεργασία με εκπαιδευτικά, ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και επιχειρήσεις τροφίμων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, μέσω της διεξαγωγής κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με την ολοκλήρωση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, αναμένεται ο απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων να διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως Τεχνολόγος Τροφίμων και να μπορεί:
-Να εφαρμόζει και να αυξάνει τη γνώση για τη σύνθεση των τροφίμων, με όρους την ποιότητα και την ασφάλειά τους.
-Να εκτιμά ποσοτικά την απόδοση του εξοπλισμού επεξεργασίας των τροφίμων και να υποδεικνύει τον κατάλληλο εξοπλισμό και διεργασίες παραγωγής, καθώς επίσης να χρησιμοποιεί ποσοτικές τεχνικές για την εκτίμηση της ασφάλειας και ποιότητας.
-Να είναι υπεύθυνος για την επιλογή, εξειδίκευση, εγκαθίδρυση και το σχεδιασμό της συνολικής διαδικασίας παραγωγής, καθώς και για το λειτουργικό σχεδιασμό των διεργασιών τροφίμων.
Να αναπτύσσει και εκτελεί χημικές, φυσικές, μικροβιολογικές και οργανοληπτικές αναλύσεις, για την εκτίμηση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων.
-Να λαμβάνει μέρος στην εκτίμηση / αξιολόγηση των διεργασιών παραγωγής τροφίμων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.
-Να επιβλέπει και εφαρμόζει τις μεθόδους διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων.
-Να λαμβάνει μέρος στην ανάπτυξη και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ανάπτυξης προϊόντων τροφίμων.
-Να συμβάλλει και να λαμβάνουν μέρος στη λειτουργία, τη διαχείριση και τον έλεγχο των βιομηχανικών διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων.
-Να απασχολείται στην εκπαίδευση και την έρευνα.
-Να εργάζεται με διαπροσωπική επαφή, αποτελώντας μέλος ομάδων.
-Να υιοθετεί και να μαθαίνει νέες τεχνικές, ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και της αγοράς.

Περαιτέρω πληροφορίες

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή κατάλληλης και υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, ώστε να δίδεται η δυνατότητα στους αποφοίτους του Τμήματος για την επιστημονικά τεκμηριωμένη επιλογή και εφαρμογή μεθόδων, τεχνικών, δεδομένων και μέσων προς παραγωγή ασφαλών και υψηλής ποιότητος τροφίμων. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων περιλαμβάνει γνώσεις που αντλούνται από πολλούς επιστημονικούς κλάδους, όπως η βιολογία, χημική μηχανική και βιοχημεία σε μια προσπάθεια να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι διαδικασίες τροφίμων και η τελική βελτίωση των προϊόντων τροφίμων. Έτσι, με το πρόγραμμα μελετώνται η φυσική, μικροβιολογική και χημική σύνθεση των τροφίμων, με σκοπό την εφαρμογή των επιστημονικών αρχών στην επιλογή, συντήρηση, επεξεργασία, συσκευασία, διανομή και χρήση ασφαλών, θρεπτικών και υγιεινών τροφίμων. Το βασικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα πυρήνα χημείας τροφίμων, ανάλυσης τροφίμων, μικροβιολογίας τροφίμων, επεξεργασίας τροφίμων, μηχανικής τροφίμων και της νομοθεσίας τροφίμων, και συμπληρώνεται με τα μαθήματα των τεχνολογιών των προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης, διασφάλισης της ποιότητας, διοίκησης και εμπορίας τροφίμων, μαζί με γνώσεις πληροφορικής.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Επεξεργασία τροφίμων