Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

O απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης». Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος του Τμήματος, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, διαθέτει τις γνώσεις και την πρακτική εμπειρία ώστε να μπορεί επιτυχώς να δραστηριοποιηθεί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνολόγους στα παρακάτω αντικείμενα:
1. τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση βιβλιοθηκών, αρχείων και κάθε είδους πληροφοριακών οργανισμών
2. τη δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση ψηφιακών βιβλιοθηκών, αποθετηρίων, ηλεκτρονικών αρχείων κλπ
3. την έρευνα σε θέματα επιστήμης της πληροφόρησης
4. την εκπαίδευση για τη χρήση των κάθε είδους μονάδων πληροφόρησης και συναφών πληροφοριακών δραστηριοτήτων
5. την παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών και τη δημιουργία προϊόντων / εργαλείων πληροφόρησης. Στα αντικείμενα αυτά και στους αντίστοιχους τομείς, ο απόφοιτος του Τμήματος θα μπορεί να αναλαμβάνει υπεύθυνα:
i. το σχεδιασμό, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία κάθε είδους πληροφοριακού οργανισμού σε φυσικό ή ψηφιακό περιβάλλον
ii. τον καθορισμό των στόχων της επιστήμης της πληροφορίας και της βιβλιοθηκονομίας
iii. τον εντοπισμό, οργάνωση και απόδοση πληροφοριών στο κοινό
iv. την παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών
v. το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του πληροφοριακού οργανισμού
vi. την εκπαίδευση των χρηστών του πληροφοριακού οργανισμού
vii. την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους πληροφοριακούς οργανισμούς (φυσική και ηλεκτρονική) σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
viii. το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων
ix την ανάπτυξη πληροφοριακών εργαλείων / προϊόντων.


Περαιτέρω πληροφορίες

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών εξασφαλίζει στον πτυχιούχο τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες του Βιβλιοθηκονόμου και Επαγγελματία της Πληροφόρησης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ώστε να μπορεί επιτυχώς να δραστηριοποιηθεί στο πεδίο της πληροφόρησης (βιβλιοθηκονομία, αρχειονομία, τεκμηρίωση και μουσειολογία). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής, ο οποίος:
α. έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα απαιτούμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών,
β. έχει παρουσιάσει με επιτυχία την πτυχιακή του εργασία και
γ. έχει περατώσει την εξαμηνιαία πρακτική του άσκηση στο επάγγελμα, συγκεντρώνοντας αθροιστικά από τα α, β και γ ανωτέρω 240 (διακόσιες σαράντα) πιστωτικές διδακτικές μονάδες ECTS.

Σχέση με την απασχόληση

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα αρ. 385 (ΦΕΚ 169 τεύχος πρώτο 16/6/1989).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.