Πτυχίο Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Εισαγωγική Κατεύθυνση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας:

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης ΔΜΥΠ συνδυάζει:
α) γνωστικά αντικείμενα που στοχεύουν στην ανάλυση των μονάδων (οργανισμών και φορέων) του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας,
β) γνωστικά αντικείμενα που προσφέρουν συγκεκριμένες γνώσεις επί της παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας των Συστημάτων Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας –Κοινωνικής ένταξης (Social inclusion) και
γ) γνωστικά αντικείμενα με σαφή προσανατολισμό στις πολιτικές, στην αξιοποίηση των πόρων, στην ικανοποίηση των αναγκών των ληπτών.

Ικανότητες Αποφοίτου ΔΜΥΠ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης ΔΜΥΠ α. διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στα επιμέρους γνωστικά πεδία των σπουδών τους, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών, β. κατέχουν προχωρημένες δεξιότητες, συνδυάζουν την κατανόηση με την εφαρμογή, έχοντας την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένα πεδία μελέτης και εργασίας, γ. αναπτύσσουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, μεταφέροντας την προσλαμβάνουσα γνώση και τις αποκτηθείσες δεξιότητες λήψης αποφάσεων και διαχείρισης ομάδων εργασίας στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης ΔΜΥΠ αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να δραστηριοποιούνται ως στελέχη διοίκησης-διαχείρισης υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:
- Οργάνωση, λειτουργία και συντονισμός δραστηριοτήτων των υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
- Σχεδιασμός και εφαρμογή οικονομικών προγραμμάτων, κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού, διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων.
- Διοίκηση-διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, ανάπτυξη προσωπικού υπηρεσιών ή μονάδων υγείας και πρόνοιας.
- Εφαρμογή προγραμμάτων και σχεδιασμός μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
- Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και δεδομένων, συστηματική παρακολούθηση εκροών και αποτελεσμάτων, ανατροφοδότηση και ανασχεδιασμός στόχων και μέσων επίτευξής τους.
- Προσδιορισμός έργου μονάδων υγείας και πρόνοιας, σε συνεργασία με το υγειονομικό και άλλο προσωπικό, καθορισμός λειτουργικών υπευθυνοτήτων ανά κλάδο εργαζομένων.
- Άσκηση επιτελικού έργου διοικητικών υπηρεσιών (Διοικήσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων ή Γραφείων) μονάδων υγείας και πρόνοιας.
- Οργάνωση της εργασίας, εργονομία, λειτουργικός σχεδιασμός χώρων εργασίας και κτιριολογικής ανάπτυξης υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
- Παρακολούθηση της κίνησης ασθενών και τήρηση της διοικητικό-λογιστικής ροής των διαδικασιών νοσηλείας.
- Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε θέματα οικονομίας, οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και ειδικότερα στους τομείς της οργανωτικό-διοικητικής, οικονομικό-διοικητικής και οικονομικό-διαχειριστικής ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

Οι πτυχιούχοι της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης ΔΜΥΠ με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο της ανωτέρω επαγγελματικής οντότητας και ασκούν ενδεικτικά τις παρακάτω δραστηριότητες (Π.Δ. ΦΕΚ 159/ 14-06-1989 Άρθρο 4):
- Άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε διοικητικές και επιτελικές υπηρεσίες μονάδων υγείας και πρόνοιας.
- Άσκηση εποπτείας και διοίκησης προσωπικού μονάδων υγείας και πρόνοιας, εκτός του νοσοκομειακού προσωπικού.
- Παρακολούθηση εισαγωγής και εξόδου ασθενών και εξυπηρετούμενων ατόμων σε μονάδες υγείας και πρόνοιας και τήρηση των λογαριασμών τους.
- Συμμετοχή στον προσδιορισμό του έργου των μονάδων υγείας και πρόνοιας σε συνεργασία με το υγειονομικό, τεχνικό κλπ προσωπικό.
- Συμμετοχή στη βελτίωση και ανάπτυξη υπηρεσιών μονάδων υγείας και πρόνοιας
- Συμμετοχή στην κατάρτιση και εφαρμογή προϋπολογισμού μονάδων υγείας και πρόνοιας.
- Συμμετοχή στην κατάρτιση κτιριολογικού προγράμματος μονάδων υγείας και πρόνοιας.
- Συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων μονάδων υγείας και πρόνοιας.
- Συμμετοχή στον προγραμματισμό και ανάπτυξη δραστηριοτήτων μονάδων υγείας και πρόνοιας
- Προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων, εξοπλισμών κλπ. μονάδων υγείας και πρόνοιας.

Ειδικές Ικανότητες και Δεξιότητες:
Οι πτυχιούχοι της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης ΔΜΥΠ, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, είναι σε θέση να ασκούν επαγγελματικό έργο, διαθέτοντας, πλην των ανωτέρω ικανοτήτων, τις ακόλουθες ειδικές ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες είναι σημαντικές για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εργασία, τις κοινωνικές συνδιαλλαγές που αναπτύσσονται στο περιβάλλον εργασίας των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας: Το Πρόγραμμα Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης ΔΜΥΠ συνδυάζει: α) γνωστικά αντικείμενα που στοχεύουν στην ανάλυση των μονάδων (οργανισμών και φορέων) του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας, β) γνωστικά αντικείμενα που προσφέρουν συγκεκριμένες γνώσεις επί της παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας των Συστημάτων Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας –Κοινωνικής ένταξης (Social inclusion) και γ) γνωστικά αντικείμενα με σαφή προσανατολισμό στις πολιτικές, στην αξιοποίηση των πόρων, στην ικανοποίηση των αναγκών των ληπτών. Παρέχει στους φοιτητές προχωρημένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο πεδίο της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, οι οποίες θα τους επιτρέψουν με ευνοϊκούς όρους την επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία τους, καθώς και την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. Τα κύρια γνωστικά αντικείμενα αναφέρονται στην Οργάνωση-Διοίκηση-Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Οργάνωση-Διοίκηση-Διαχείριση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Υγεία και Πρόνοια, Συστήματα Υγείας, Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας, Οικονομική της Υγείας, Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνική Πολιτική, Δίκαιο Υγείας, Δίκαιο Κοινωνικής Φροντίδας, Κοινωνιολογία της Υγείας και Ποιότητα Ζωής, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Το Πρόγραμμα Σπουδών προετοιμάζει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να συνεχίσουν στο Δεύτερο Κύκλο και στον Τρίτο Κύκλο Σπουδών (Μεταπτυχιακές Σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας με εστίαση και εξειδίκευση στη Δημόσια Υγεία, στο Σχεδιασμό Πολιτικών Υγείας / Κοινωνικής Προστασίας, στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας κ.ά.). Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύει το φοιτητο-κεντρικό χαρακτήρα των σπουδών, διασφαλίζοντας την ποιοτική εκπαίδευση και τη ζητούμενη αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Προγράμματος επικεντρώνονται στην καλλιέργεια των κριτικών δεξιοτήτων των φοιτητών, στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης, στην ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων. Βασική αποστολή αποτελεί η δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων επαγγελματιών, που θα συμβάλουν ενεργά στον εκσυγχρονισμό των πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σχέση με την απασχόληση

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει το γνωστικό αντικείμενο των Εισαγωγικών Κατευθύνσεών του (Π.Δ. 95/2013, άρθρο 2, παρ. ζ’). Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, κάθε Εισαγωγική Κατεύθυνση (α. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων, β. Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, γ. Διοίκηση Επιχειρήσεων) απευθύνεται σε ξεχωριστό αριθμό εισακτέων φοιτητών με διακριτό κωδικό επιλογής κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, και έχει πρόγραμμα σπουδών με βάση το γνωστικό της αντικείμενο. Παράλληλα, προβλέπεται ρητώς ότι η σχετική Εισαγωγική Κατεύθυνση αναγράφεται στον Τίτλο Σπουδών του Τμήματος. Επίσης, στους αποφοίτους κάθε Εισαγωγικής Κατεύθυνσης αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα με διαφορετικά Π.Δ.:
Π.Δ. 107/1989 για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Π.Δ. 351/1989 για τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Π.Δ. 356/1989 για τη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας


Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.