Πτυχίο Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών. Τμήμα Γραφιστικής. Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Οι σπουδές στην κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών καλύπτουν πλήρως τα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την επιστήμη και τις σύγχρονες τεχνολογίες των Γραφικών Τεχνών, των Εκδόσεων, Εκτυπώσεων, Τυπογραφίας και Συσκευασίας. Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει το σύνολο των διαδικασιών σχεδιασμού διοίκησης και διαχείρισης έργων γραφικών τεχνών, και εν γένει κάθε είδους εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων στην οπτική επικοινωνία. Οι Πτυχιούχοι της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών είναι Τεχνολόγοι – Μηχανικοί στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του σχεδιασμού, διοίκησης, διαχείρισης και παραγωγής εντύπων και μέσων οπτικής επικοινωνίας, εκτυπώσεων και γραφικών τεχνών. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές, τεχνολογικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικευμένους τομείς των Γραφικών Τεχνών. Ασχολούνται με μελέτες για ίδρυση μονάδων σχετικών με τις γραφικές τέχνες, την οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και τον έλεγχο της παραγωγής τους. Περαιτέρω εργάζονται στην επιμέλεια και παραγωγή όλων των ειδών εντύπων και σε όλες τις επιμέρους σχετικές εργασίες, στην προεκτύπωση, στις εκτυπώσεις εντύπων με όλες τις τεχνολογικές μεθόδους εκτύπωσης (Offset, Βαθυτυπία, ΦλεξT5:U5ογραφία, Μεταξοτυπία, Εκτύπωση υφασμάτων, Ψηφιακή εκτύπωση), τη βιβλιοδεσία - βιομηχανική και καλλιτεχνική, την κυτιοποιία και γενικότερα με όλες τις μεθόδους συσκευασίας με έμφαση στον ολιστικό σχεδιασμό, διαχείριση και παραγωγή συσκευασιών.
Οι Τεχνολόγοι Γραφικών Τεχνών ασχολούνται με την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση, λειτουργία, κατασκευή ή επέκταση μονάδων γραφικών τεχνών και με την ίδρυση, και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας υλικών και προϊόντων γραφικών τεχνών και εξοπλισμού στους τομείς των γραφικών τεχνών. Επιπρόσθετα έχουν πεδίο απασχόλησης στη λειτουργία πάσης φύσεως ειδικών εργαστηρίων ή επιχειρήσεων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών με την τεχνολογία των γραφικών τεχνών, ως σύμβουλοι εκδόσεων, ως τεχνικοί ασφαλείας και ως μηχανικοί συστημάτων ποιοτικού ελέγχου παραγωγικών διαδικασιών, προϊόντων και υλικών που χρησιμοποιούνται στις γραφικές τέχνες,
Ασχολούνται τέλος με θέματα έρευνας και ανάπτυξης σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους για την κατασκευή και εφαρμογή μηχανημάτων, συτμημάτων, λογισμικού, υλικών και εξοπλισμού γραφικών τεχνών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι σπουδές στην κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών καλύπτουν πλήρως τα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την επιστήμη και τις σύγχρονες τεχνολογίες των Γραφικών Τεχνών, των Εκδόσεων, Εκτυπώσεων, Τυπογραφίας και Συσκευασίας. Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει την ολοκληρωμένη διδασκαλία γενικών και εξιδικευμένων μαθημάτων και μαθημάτων υποδομής που στους τομείς της τεχνολογίας υλικών γραφικών τεχνών, εκτυπωτικών υποστρωμάτων, μελανών και επιστρώσεων, πληροφορική, φυσική, χημεία και μαθηματικά, μαθήματα τεχνολογίας γραφικών τεχνών - προεκτύπωση, εκτυπώσεις, περατώσεις διαχείριση και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών, βιβλιοδεσία, κυτιοποιία και συσκευασία. Υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη, εκπόνηση διαχείριση και εφαρμογή έργων ποιοτικού ελέγχου, ειδικών προδιαγραφών ISO (για παράδειγμα ISO-12647), μελετών εγκαταστάσεων μονάδων και επιχειρήσεων γραφικών τεχνών, σχεδιασμού, οργάνωσης και προγραμματισμού παραγωγής, ασφαλείας και αειφορίας στρις γραφικές τέχνες με τα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.