Πτυχίο Γραφιστικής. Τμήμα Γραφιστικής. Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Οι σπουδές στο τμήμα Γραφιστικής παρέχουν θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, που αναπτύσσουν την οπτική αντίληψη, την αισθητική καλλιέργεια, την ικανότητα σχεδιασμού και έκφρασης, την ικανότητα χρήσης υλικών και μέσων, στοιχείων που απαιτούνται για τη δημιουργία γραφιστικού έργου, σε όλα τα επίπεδα έρευνας και εφαρμογής, που αφορούν τον επικοινωνιακό τομέα στη διευρυμένη αγορά εργασίας και την εκπαίδευση. Ο πτυχιούχος του τμήματος Γραφιστικής, έχοντας αποκτήσει τα απαραίτητα καλλιτεχνικά, τεχνολογικά και επιστημονικά εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, μπορεί να εργαστεί ως Γραφίστας στον ιδιωτικό τομέα, σε διαφημιστικές εταιρίες, σε εκδοτικούς οίκους, σε επιχειρήσεις γραφικών τεχνών, εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ. Στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου), στον κοινωνικοποιημένο τομέα, σε επιχειρήσεις Δημοσίου ενδιαφέροντος κ.λπ., σε οργανισμούς όπου υπάρχουν ατελιέ σχεδιασμού και επιμέλειας εντύπου. Στην εκπαίδευση (Τ.Ε.Ι., Κ.Ε.Τ.Ε., I.E.K., T.E.E. κ.λπ.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορεί να απασχοληθεί ως μέλος ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία των βασικών καλλιτεχνικών, τεχνολογικών και επιστημονικών αρχών σε τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Γραφιστικής, για την κατάρτιση στελεχών που θα απασχοληθούν επαγγελματικά:
-Στο σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας
-Στο σχεδιασμό, οργάνωση και επιμέλεια εντύπου
-Στο σχεδιασμό, εικονογράφηση και επιμέλεια βιβλίου
-Στη γραφιστική πολυμέσων
-Στη γραφιστική προώθησης προϊόντων και ιδεών.
Η εκπαίδευση ξεκινά από τη σύλληψη της ιδέας, την ανάλυση, επεξεργασία και διαμόρφωση της σε πρότυπο εικόνας, με τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων αλλά και των πλέον σύγχρονων μέσων της τεχνολογίας και καταλήγει στην παρουσίαση της και παράδοση προς πολλαπλή χρήση και προώθηση στην αγορά.
Στόχος του προγράμματος είναι να καλλιεργήσει στους μελλοντικούς Γραφίστες ένα υψηλό πνευματικό και αισθητικό επίπεδο, που θα τους κάνει ικανούς ν΄ ανταποκριθούν στις κοινωνικές ευθύνες, που πρόκειται να επωμιστούν.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.