Πτυχίο Οπτικού & Οπτομέτρη. Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ως Οπτικοί και Εφαρμοστές Φακών Επαφής, για να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του Γνωστικού Αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως
υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών, οργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, ο Οπτικός και Εφαρμοστής Φακών Επαφής:
• Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και πρακτικές στην εφαρμογή και τοποθέτηση διορθωτικών ή προστατευτικών φακών, εφαρμογή και οπτομετρική επιβεβαίωση συνταγής φακών επαφής όπως και στη διακίνηση και εμπορία γυαλιών ηλίου και άλλων βοηθημάτων όρασης.
• Εφαρμόζει σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές στην ίδρυση και λειτουργία οπτικού καταστήματος, εργαστηρίου εκτέλεσης συνταγών και χώρου εφαρμογής φακών επαφής.
• Επιλαμβάνεται των κοινωνικών και νομικών υποχρεώσεων των οπτικών επιχειρήσεων έναντι των πελατών, οφθαλμιάτρων και υγειονομικών τοπικών ή εθνικών φορέων.
• Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε κάθε τομέα της Οπτικής και της εφαρμογής φακών επαφής και βοηθημάτων όρασης.
• Έχει τη γνώση για εκπόνηση σχετικών μελετών και τον σχεδιασμό προϊόντων της οπτικής βιομηχανίας.
• Κατέχει τις ικανότητες συλλογικής και ομαδικής εργασίας, τόσο στα πλαίσια της Οπτικής και των εφαρμογών της, όσο και σε άλλους κλάδους, όπως η οργάνωση και διαχείριση τμημάτων και γραφείων επιχειρήσεων εισαγωγής και διακίνησης Οπτικών Ειδών.

Επίσης συμμετέχει:
* Στο σχεδιασμό και την οργάνωση των εργαστηριακών χώρων.
* Στην επιλογή εξοπλισμού ( μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών) ενώ επιβλέπει την ορθή τακτική συντήρηση των μηχανημάτων και οργάνων σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται.
* Στην επιλογή των πλέων σύγχρονων και κατάλληλων μεθόδων και διαδικασιών παραγωγής και προσφοράς των προϊόντων και υπηρεσιών.
* Στον ποιοτικό έλεγχο και την τήρηση ιστορικού αρχείου.
* Σε εργασίες και μελέτες που εκπονούνται στους χώρους εργασίας.
Τέλος απασχολείται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εκτέλεσης διορθωτικών συνταγών, ήτοι την τοποθέτηση και εφαρμογή οφθαλμικών φακών σε σκελετούς γυαλιών οράσεως, την λήψη των απαραίτητων μετρήσεων για την παραγγελία και εφαρμογή των παραπάνω φακών, την λήψη μετρήσεων, την παραγγελία καθώς και την εφαρμογή διαφόρων τύπων φακών επαφής, όπως και το μετέπειτα οπτομετρικό έλεγχο της εφαρμογής της συνταγής των φακών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα:
Α. Παρακολουθεί τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στον πανεπιστημιακό και εκπαιδευτικό τομέα.
Β. Συνεργάζεται με τις παραγωγικές μονάδες και τους φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο.
Γ. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ( διαρκής εκπαίδευση ).
Δ. Διεξάγει Τεχνολογική Έρευνα.
Ε. Αναπτύσσει στους σπουδαστές τις ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
ΣΤ. Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον αλλά και σε αλλαγές που επιβάλλει ο μετασχηματισμός και η εξέλιξη του επαγγέλματος στον ευρύτερο χώρο.
Ζ. Προετοιμάζεται για την ποιοτική διασφάλιση και βελτίωση στο Τμήμα.
Η. Σχεδιάζεται η δημιουργία μεταπτυχιακών τμημάτων σε σύμπραξη με πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Θ. Συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (Δήμους,Νομαρχίες κ.λ.π.) αλλά και με παρεμβατικούς φορείς
(Γιατροί χωρίς σύνορα, Ενώσεις Τυφλών κ' ατόμων με προβλήματα όρασης) για την εξυπηρέτηση πασχόντων ατόμων ή κοινωνικών ομάδων.

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι καταλαμβάνουν θέσεις ως Υπεύθυνοι οπτικών καταστημάτων, ιδιοκτήτες οπτικών καταστημάτων, υπεύθυνοι οπτικών εργαστηρίων, υπεύθυνοι οπτικοί στην εγχώρια οπτική βιοτεχνία και βιομηχανία οφθαλμικών φακών και φακών επαφής και τελευταία ως Οπτομέτρες σε διάφορα οφθαλμολογικά κέντρα συμμετέχοντας ως βοηθοί σε εξειδικευμένες οφθαλμολογικές εγχειρήσεις διαθλαστικής χειρουργικής. Επίκειται με υπουργική απόφαση ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων του ενιαίου επαγγέλματος Οπτικού-Οπτομέτρη, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ΕΕ.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.