Πτυχίο Μαιευτικής. Τμήμα Μαιευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Σύμφωνα με: 1. την οδηγία 2005/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 2. το Προεδρικό Διάταγμα 38/5-10-2010 φύλλο 78 προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2005/36, 3. το ΠΔ 351/14-6-1989 των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μαιών - μαιευτών, 4. την αποστολή του τήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας και την περιγραφή του πτυχιούχου (http://www.teiath.gr/seyp/new_midwifery/ και 5. Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών (ICM) (www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/coreDocuments/)

Περαιτέρω πληροφορίες

Tο περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος καλύπτει πλήρως την επιστημονική και τεχνολογική κατάσταση των πτυχιούχων του Τμήματος σε θέματα μαιευτικής, γυναικολογίας, νεογνολογίας, επαγγελματικής δεοντολογίας, οικογενειακού προγραμματισμού, γενετήσιας αγωγής, έρευνας, πρόληψης και αγωγής υγείας. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και την τεχνολογία της Μαιευτικής με την θεωρητική και κλινική διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης την παροχή των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν στους σπουδαστές την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξή τους. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες υγειάς σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.