Πτυχίο Τεχνολόγου Ραδιολόγου-Ακτινολόγου. Τμήμα Ραδιολογίας-Ακτινολογίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

O φοιτητής του τμήματος αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των αντιστοίχων μαθημάτων να: γνωρίζει την ανατομία του ανθρωπίνου σώματος και τις φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, ώστε να κατανοεί τις παθολογικές καταστάσεις και να αντιμετωπίζει έκτακτες καταστάσεις στο χώρο του ακτινολογικού τμήματος. Αναμένεται να κατανοεί τις βασικές αρχές της Βιοστατιστικής και πραγματοποιεί μικρής έκτασης ερευνητικές μελέτες και την πτυχιακή του εργασία. Χρησιμοποιεί χημικούς όρους σχετικούς με το πεδίο του. Γνωρίζει περί της σχέσης Εργασίας και Υγείας, τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στην εργασία και τις βασικές έννοιες της επιδημιολογίας. Κατανοεί τις βασικές αρχές ψυχολογίας και προσαρμόζει συμπεριφορά του για ικανοποιητικό επίπεδο επικοινωνίας. Κατέχει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση των μονάδων υγείας. Γνωρίζει για την ιατρική πληροφορική και τη χρησιμοποιεί στην εργασία του, καθώς και τα θέματα που αφορούν στην ηλεκτρονική διαχείριση της υγείας, τις έννοιες και τις δυνατότες της ψηφιακής απεικόνισης, την επεξεργασία εικόνας, τα συστήματα PACS, την εικόνα DICOM. Έχει γνώσεις εξειδικευμένων αγγλικών που επιτρέπουν τη χρήση των μηχανημάτων και τη βασική επικοινωνία με τον ασθενή. Γνωρίζει περί: των βιολογικών επιδράσεων των ιονιζουσών ακτινοβολιών, της αρχής ALARA, των ορίων δόσεων, του υπολογισμού κινδύνου από την έκθεση, της δοσιμετρίας και χαρακτηρισμού χώρων, της ακτινοπροστασίας των χώρων. Επίσης αναμένεται να γνωρίζει να κατανοεί και να εφαρμόζει τους κανόνες ακτινοπροστασίας για τους εργαζομένους, τους ασθενείς και το κοινό καθώς και τη σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα για την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ο φοιτητής αναμένεται να: γνωρίζει τη λειτουργία του εξοπλισμού, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις αρχές λειτουργίας του και τον τρόπο παραγωγής των ακτινολογικών εξετάσεων και εικόνων με όλες τις μεθόδους ώστε να παράγει υψηλής ποιότητας εικόνες. Εφαρμόζει όλους τους κανόνες κατά την εκτέλεση και αξιολόγηση των ακτινολογικών εικόνων. Εφαρμόζει πιστά τους κανόνες ακτινοπροστασίας. Αξιολογεί και προφυλάσσει τον ασθενή κατά την διάρκεια της εξέτασης/θεραπείας του. Αναγνωρίζει την ακτινοανατομία στις διάφορες τεχνικές. Κατανοεί τις αρχές σχεδιασμού των πρωτοκόλων απεικόνισης και παρεμβαίνει στο σχεδιασμό τους, τα εφαρμόζει με ασφάλεια και να τα τροποποιεί ανάλογα. Εφαρμόζει τους κανόνες ασφαλείας στην Μαγνητική Τομογραφία. Αναμένεται να γνωρίζει: την ακτινολογική εικόνα σημαντικών για την απεικόνιση παθολογικών καταστάσεων, τη βελτιστοποίηση της εξέτασης, τους αλγορίθμους διερεύνησης συχνών παθήσεων / συμπτωμάτων, αναγνωρίζει επείγουσες παθολογίες και ενημερώνει τους υπεύθυνους ιατρούς. Κατανοεί τις αρχές δεοντολογίας του επαγγέλματος, τα δικαιώματα του ασθενούς και την ανάγκη συναίνεσης στις ιατρικές πράξεις. Ειδικότερα για την ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ο φοιτητής αναμένεται να: γνωρίζει τη λειτουργία του εξοπλισμού, χρησιμοποιεί τα συστήματα αυτά και αξιολογεί τα αποτελέσματα των μετρήσεω. Παρέχει ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες, γνωρίζει και κατανοεί τους μηχανισμούς πρόσληψης των ραδιοφαρμάκων, την καλή χρήση και έλεγχο του εξοπλισμού, είναι ικανός να εκτελεί τις βασικές και συμπληρωματικές προβολές, να λαμβάνει αδρό και απλό (mini) ιστορικό, γνωρίζει και κατανοεί τον τρόπο παρασκευής ραδιοφαρμάκων στο Θερμό Εργαστήριο, εφαρμόζει τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και ακτινοπροστασίας χώρου και προσωπικού, έχει γνώση και εξοικείωση με τις θεραπευτικές δυνατότητες των ραδιοϊσοτόπων σε ποικίλες κακοήθεις και καλοήθεις παθήσεις. Ειδικότερα για την ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ο φοιτητής αναμένεται να: κατανοεί όλες τις διαδικασίες για την εφαρμογή των ποικίλων ακτινοθεραπευτικών πρακτικών, να αντιλαμβάνεται το ρόλο του σε θέματα δοσιμετρίας και διασφάλισης ποιότητας, γνωρίζει τα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα και τη χρήση αυτών, να έχει γνώση στοιχείων κλινικής ογκολογίας, σχεδιασμού της ακτινοθεραπείας και γνωρίζει το αντικείμενο της θεραπείας. Γνωρίζει τους τρόπους διασποράς των κακοήθων νόσων και εκτελεί την ακτινοθεραπευτική αγωγή, γνωρίζει τα ειδικά θέματα και προβλήματα που προκύπτουν στους ογκολογικούς ασθενείς καθώς και το φάσμα θεραπειών στις οποίες υποβάλλονται, των επιπτώσεων και παρενεργειών τους, της χρονικής διαδοχής και των μεσοδιαστημάτων μεταξύ θεραπειών, των εξελίξεων στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και την τυχόν εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων στην αντιμετώπιση των νεοπλασματικών νόσων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία των γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ακτινολογίας. Καλύπτει και τα τρία πεδία: ιατρική απεικόνιση, πυρηνική ιατρική και ακτινοθεραπευτική ογκολογία και δίδει ιδιαίτερη έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο, την ασφάλεια, την ακτινοφυσική και την ακτινοπροστασία. Οι σπουδές στο τμήμα Ραδιολογίας Ακτινολογίας παρέχουν θεωρητικές και αντικειμενικές γνώσεις, που καθιστούν τον απόφοιτο ικανό: α) να πραγματοποιεί και να αξιολογεί τις απεικονιστικές, ραδιοϊσοτοπικές και ακτινοθεραπευτικές πράξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, β) να χειρίζεται και να κατανοεί τη λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού καθώς και να κρίνει την ασφαλή λειτουργία του στην καθημερινή πράξη, γ) να είναι ικανός να επικοινωνεί, να χειρίζεται με ασφάλεια και να αντιμετωπίζει τον ασθενή, δ) να συνεργάζεται εποικοδομητικά με το λοιπό προσωπικό των Υπηρεσιών Υγείας για τη διαχείριση των ασθενών και σε επίπεδο διοίκησης εμφορούμενος από τις αρχές της Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Βιοηθικής.

Σχέση με την απασχόληση

Για την έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Τεχνολόγου Ραδιολόγου Ακτινολόγου απαιτείται Πτυχίο του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), ή άλλο ισότιμο κσαι αντίστοιχο πτυχίο, όπως ορίζει το ΠΔ 160/2014 – ΦΕΚ A 242 - 07.11.2014. Τα επαγγελματικά δικαιώματα περιγράφονται στο ΦΕΚ 118/Α/14-6-1996, ΠΔ 164. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας εκτελούν όλες τις απεικονιστικές, ραδιοισοτοπικές και ακτινοθεραπευτικές πράξεις, κατόπιν εντολής των Ακτινοδιαγνωστών, Πυρηνικών Ιατρών, Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων Ιατρών και αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα αυτών. 1. Στα ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ: είναι υπεύθυνοι για την προβολική απεικόνιση και την ποιοτική επεξεργασία της εικόνας. Επίσης για την λειτουργικότητα των Ακτινοδιαγνωστικών θαλάμων, του σκοτεινού θαλάμου και των λοιπών χώρων του Τμήματος. Κατά την ακτινοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, επικουρούν τους ιατρούς ακτινολόγους. Τηρούν σχολαστικά τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς ακτινοπροστασίας. Συμμετέχουν σε επιτροπές προμήθειας ακτινολογικών μονάδων. Φροντίζουν για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών. Έχουν την υποχρέωση να εκτελούν τον ποιοτικό έλεγχο. Φροντίζουν υπεύθυνα για την ορθή καταχώρηση όλων των Ιατρικών καταγραφών που αφορούν την εξέταση. Συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες του Τμήματος. 2. Στα ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: καταχωρούν και φυλάσσουν τα διακινούμενα ραδιοϊσότοπα στις ειδικές κρύπτες καθώς και τα ραδιενεργά κατάλοιπα. Έχουν την ευθύνη να παρασκευάζουν διαγνωστικά και θεραπευτικά διαλύματα ραδιοφαρμάκων, προσδιορίζουν και μετρούν την δόση αυτών, σε συνεργασία με τους Φυσικούς Νοσοκομείων. Τηρούν πιστά τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και σε περίπτωση ραδιενεργού μόλυνσης ενημερώνουν τους υπευθύνους ακτινοπροστασίας. Εκτελούν τις μετρήσεις, τις καταγράφουν και τις θέτουν υπ’ όψη των υπευθύνων Ιατρών. Φροντίζουν για την άριστη ποιότητα των IN VIVO εξετάσεων χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο σε συνδυασμό με την σύγχρονη τεχνολογία. Σε περίπτωση κάποιου προβλήματος ενημερώνουν τους Φυσικούς Νοσοκομείων. Φροντίζουν υπεύθυνα για την ορθή καταχώρηση όλων των Ιατρικών καταγραφών που αφορούν τον ασθενή και την εξέταση που πραγματοποιήθηκε. Είναι υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία του εμφανιστηρίου του Τμήματος. Ελέγχουν και επιτηρούν τους ειδικούς χώρους χορηγήσεων θεραπευτικών δόσεων και εκτελούν μετρήσεις ακτινοπροστασίας, με την συνεργασία των Υπευθύνων Ακτινοπροστασίας. Φροντίζουν για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών συνεργαζόμενοι με τους Ιατρούς του Τμήματος. Συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες του Τμήματος. Φροντίζουν για την προμήθεια των αναλωσίμων υλικών, των αντιδραστηρίων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο. Επιμελούνται της καθαριότητας και τακτοποιήσεως των συσκευών, οργάνων κλπ. του εργαστηρίου. Ο αριθμός των παραπάνω πτυχιούχων ανά γ-Camera εξαρτάται από τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 3. Στα ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του σχεδίου θεραπείας του ασθενούς, όπως προκαθορίστηκε από τους υπευθύνους του Τμήματος, σύμφωνα με τις αρχές της Δοσιμετρίας για κάθε συγκεκριμένο περιστατικό. Παρακολουθούν τη λειτουργία των μηχανημάτων και σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ενημερώνουν το βιβλίο βλαβών της οικείας μονάδας. Συνεργάζονται στην κατασκευή προστατευτικών μπλοκ και εκμαγείων σύμφωνα με το σχέδιο της Ακτινοθεραπείας. Φροντίζουν υπεύθυνα για την ορθή καταχώρηση όλων των Ιατρικών καταγραφών, που αφορούν τον ασθενή και της εξέτασης της ακτινοθεραπείας που πραγματοποιήθηκε. Συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες του Τμήματος. Τηρούν σχολαστικά και αξιοποιούν τις προϋποθέσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. Βοηθούν στις μετρήσεις πρακτικής δοσιμετρίας. Εκθέτουν σε ακτινοβολία αιμοπετάλια, πλάσμα αίματος και λοιπά στοιχεία του ανθρώπινου οργανισμού εξυπηρετώντας άλλα Τμήματα του Νοσοκομείου ή Ερευνητικά Κέντρα, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.