Πτυχίο Νοσηλευτικής. Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι πρέπει:
- Να διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων απαραιτήτων για την άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης.
- Να είναι επιδέξιοι επαγγελματίες ικανοί να εργαστούν αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα Υγείας.
- Να είναι πρόθυμοι και ικανοί να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη με τον συνεχή εμπλουτισμό τόσο των θεωρητικών γνώσεων όσο και των δεξιοτεχνιών μέσω της κριτικής προσέγγισης της καθημερινής πράξης και της συνεχούς διεργασίας μάθησης.
- Να επιδιώκουν την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και άσκησης της Νοσηλευτικής επιστήμης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ο σκοπός του Τμήματος είναι να ετοιμάσει Νοσηλευτές οι οποίοι να είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία των ατόμων /ομάδων ή την αυτονομία των ζωτικών φυσικών και διανοητικών λειτουργιών τους, λαμβάνοντες υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής ως ανθρωπιστικής επιστήμης, αλλά και εξειδικευμένης τέχνης, η οποία αποτελεί μια πολύπλοκη επιστημονική δραστηριότητα, που απευθύνεται στον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο, σε όλες τις καταστάσεις υγείας και αρρώστιας. Στο περιεχoμενο Σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος εμπεριέχονται ή επικεντρώνονται 5 βασικές έννοιες: Άνθρωπος, Υγεία, Κοινότητα, Νοσηλευτική και Νοσηλευτική εκπαίδευση. Τα μαθήματα που περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχουν μία από τις παρακάτω μορφές: α. Εργαστηριακά μαθήματα ( Ε), β. Θεωρητικά μαθήματα (Θ), γ. Μικτά μαθήματα (Μ.Μ ). Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα: Γενικής υποδομής, Μαθήματα ειδικής υποδομής και Μαθήματα Ειδικότητας. Γενικής Υποδομής: ΑΝΑΤΟΜΙΑ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ /ΓΕΝΝΕΤΙΚΗ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ, Μαθήματα ειδικής Υποδομής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ/ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ /ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ και Μαθήματα Ειδικοτητας: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΜΕΘ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ,ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα.Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει επιπλέον ποικιλία δραστηριοτήτων όπως Ερευνητικά Προγράμματα τα οποία γίνονται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος σε συνεργασία με άλλα Τμήματα ή με άλλους χώρους υγείας αλλά και σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του Νοσηλευτή και συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή. Καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων με το ΦΕΚ 79/19.1.2015 Αριθ γ4α/Γ.Π3567, Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Νοσηλευτών-τριών.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.