Πτυχίο Φυσικοθεραπείας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας αποκτά:
ΓΝΩΣΕΙΣ: Ο απόφοιτος αποκτά τις γνώσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή κατάλληλων και ερευνητικά τεκμηριωμένων επιστημονικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση κακώσεων, παθήσεων και δυσλειτουργιών, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία του ερειστικού, μυϊκού, νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού συστήματος κ.α.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Ο απόφοιτος διαθέτει δεξιότητες για την κατανόηση, μέσω της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης, των θεραπευτικών αλληλουχιών των απαραίτητων για την οργάνωση θεραπευτικού πρωτοκόλλου αντιμετώπισης των παραπάνω παθολογικών καταστάσεων. Η εκπαίδευση στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει αποτέλεσμα την δημιουργία υπεύθυνων στελεχών, ικανών να εφαρμόσουν συγκεκριμένες επιστημονικές κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών στο χώρο της Δημόσιας Υγείας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Ο απόφοιτος είναι σε θέση να εφαρμόζει με ασφάλεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα τις θεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές που διδάχθηκε τόσο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Δίνεται έμφαση στη συνεργασία με εκπαιδευτικά και νοσηλευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, μέσω της διεξαγωγής κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με την ολοκλήρωση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, αναμένεται οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες προκειμένου να επιλέγουν προσεγγίσεις, να σχεδιάζουν, και να εφαρμόζουν αντιμετωπίζουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα παθολογικά και λειτουργικά προβλήματα σε ποικίλα οργανικά συστήματα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή κατάλληλης και υψηλού
επιπέδου θεωρητικής, πρακτικής και κλινικής εκπαίδευσης, ώστε να δίνεται η
δυνατότητα στους αποφοίτους του Τμήματος για την επιστημονικά τεκμηριωμένη επιλογή και εφαρμογή των φυσικοθεραπευτικών μεθόδων τεχνικών και μέσων. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας αναφέρεται στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και αντιμετώπιση κακώσεων, παθήσεων και δυσλειτουργιών, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία του ερειστικού, μυϊκού, νευρικού, αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος. Επιπλέον, οργανώνονται εκπαιδευτικές διαδικασίες που στοχεύουν στην συνεχώς εκσυγχρονιζόμενη αντίληψη της θεραπευτικής προσέγγισης σε νέα επιστημονικά πεδία, όπως η Ψυχική Υγεία, Γυναικολογία, Ογκολογία, η Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα, η Ουρολογία και η Γηριατρική.

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.