Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). "Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στην Βιοϊατρική Τεχνολογία". Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» που διοργανώνει αυτοδύναμα το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής ΤεχνολογίαςΤεχνολογικής Εκπαίδευσης με την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα συμμετέχουν στα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:
Κατανόηση και Γνώση
1. Η απόκτηση μιας ευρείας, αλλά αναλυτικής θεώρησης των επίκαιρων θεμάτων της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
2. Η κατάκτηση των βασικών αρχών των επιστημών τεχνολογίας που συνδέονται µε την Βιοϊατρική Τεχνολογία, καθώς αυτές αποτελούν επιλογή του φοιτητή άμεσα σχετιζόμενες µε το ιστορικό των προσωπικών και επαγγελματικών του ενδιαφερόντων.
3. Η εξέλιξη της γνώσης σε ανώτατο επίπεδο και η κατανόηση εννοιών, αρχών, θεωριών, και εφαρμογών εξειδικευμένων τεχνολογιών σε συγκεκριμένα επιλεγμένα θέματα.
4. Η ανάπτυξη γνώσεων επιχειρηματικότητας, διαχείρισης, νομικών και κοινωνικών θεμάτων στην Βιοϊατρική Τεχνολογία.
5. Η ανάπτυξη της ικανότητας ενσωμάτωσης της τεχνολογίας µε τα θέματα επιχειρηματικότητας µε στόχο την καλή πρακτική της τεχνολογίας.
6. Η παραπέρα ανάπτυξη και εκτίμηση της δεοντολογίας και των κανόνων που σχετίζονται µε την σωστή επαγγελματική άσκηση.
Δεξιότητες ανά Ενότητα μαθημάτων
1. Η ενσωμάτωση των αρχών τεχνολογίας µε τη γνώση και την κατανόηση των μαθηματικών, της επιστήμης και της διαχείρισης, ώστε να είναι εφικτή η υιοθέτηση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων στη λύση προβλημάτων.
2. η χρήση ποικίλων πηγών για την παραγωγή και αξιολόγηση ιδεών.
3. η χρήση μαθηματικών μοντέλων για την αξιολόγηση και επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων.
4. η ανάλυση σύνθετων καταστάσεων πολύ-επιστημονικής φύσης για την δημιουργία κατάλληλων επιχειρηματικών στρατηγικών.
Γνωσιακές Δεξιότητες
1. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή στην κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες θεωρίες, τις έννοιες και τις τεχνικές, αλλά και τον σχεδιασμό έργων και πειραματικών μοντέλων.
2. Η ανάπτυξη και η χρήση δεξιοτήτων και τεχνικών στην επίλυση προβλημάτων για την παραγωγή πρωτότυπων και δημιουργικών λύσεων σε γενικά και ειδικά θέματα.
Βασικές Δεξιότητες
H αυτόνομη και ομαδική εργασία, µε ικανότητα εναλλαγής ρόλων και ευθυνών.Επαγγελματική Δεοντολογία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ο σκοπός του Προγράμματος Σπουδών του Μεταπτυχιακού με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι Στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. είναι να παρέχει, με την με την ολοκλήρωση των σπουδών στο Τμήμα, κατοχή γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων εξειδικευμένων επιλεγμένων τεχνολογιών που σχετίζονται με το επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
Η διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών στο τμήμα είναι τρία (3) εξάμηνα. Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το σύστημα ECTS. Κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητικές διδασκαλίες, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και την ομαδική εργασία. Το δε τρίτο (3o) εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση διπλωματικής εργασίας μελέτης σε βάθος της ειδικότητας, είτε με κατασκευαστική, είτε με συνδυαστική εργασία και με κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Οι σπουδές στο ΠΜΣ αποσκοπούν στην διδασκαλία των θεωρητικών και εφαρμοσμένων τεχνολογικών αρχών στους παρακάτω τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας:
Θέματα Σύγχρονης Φυσικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική Τεχνολογία
Μαθηματικές μέθοδοι και εφαρμογές στις σύγχρονες Βιοεπιστήμες
Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και στις άλλες Βιοεπιστήμες.
Αναδυόμενες Τεχνολογίες στη σύγχρονη invitro Διαγνωστική, Μοριακή Βιολογία και Βιοπληροφορική
Αναδυόμενες Τεχνολογίες στη σύγχρονη invivo Διαγνωστική, στην Τηλεϊατρική και στην Εξατομικευμένη Ιατρική
Η Μικρο&Νανοτεχνολογία στη Μοριακή Διαγνωστική, στη Θεραπεία και στα Εμφυτεύματα
Βιοϊατρικά Ηλεκτρονικά και Ιατρική Οργανολογία, Εμβιο-μηχανική & Προσθετική
Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας
Επιστημονικές βάσεις Ιατρικής Απεικόνισης και Αναδυόμενες Τεχνολογίες.
Μεγάλες Θεραπευτικές & Διαγνωστικές Εγκαταστάσεις Ασφάλεια, Ακτινοπροστασία & Διασφάλιση Ποιότητας
Η ΒΙΤ της κατ’ οίκον Επιτήρησης Υγείας και Νοσηλείας και Διαδικτυακή Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
Διασφάλιση Ποιότητας ΒΙΤ, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Τεχνικά Πρότυπα, Ιατρικά Πρωτόκολλα και Κατευθυντήριες Οδηγίες

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι διπλώματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία, είναι αποδέκτες ενός ευρέως διατομεακού φάσματος θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων που αφορούν εξειδικευμένες τεχνολογίες αιχμής του τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Με το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αποκτούν στις τεχνολογίες και την ευρύτερη γνώση και τις δεξιότητες στον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας θα μπορούν να εργαστούν με επιτυχία σε ρόλους σχετιζόμενους τόσο με ζητήματα πράξης στην παραγωγική διαδικασία όσο και σε διευθυντικούς ρόλους για την λήψη αποφάσεων και στρατηγικής, µέσω της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών µε στρατηγικές διαχείρισης. Θα διαθέτουν επίσης ικανότητες συνεισφοράς στην διαμόρφωση των μελλοντικών κατευθύνσεων της βιομηχανίας που συνδέεται µε τον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και θα μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα πολυτοµεακό περιβάλλον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΜΔΕ Π.ΣΥ.ΜΕ.ΒΙ.Τ.