Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) "Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Κατεύθυνση 1: Επεξεργασία, Συντήρηση & Καινοτομία Τροφίμων Κατεύθυνση 2: Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων". Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας αποκτά:
ΓΝΩΣΕΙΣ: εξειδικευμένες και προχωρημένες γνώσεις της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, που απαιτούνται για την ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών και την παραγωγή υψηλής ποιότητας, ασφαλών τροφίμων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Ο απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης θα διαθέτει τις σύγχρονες κατάλληλες και υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε αυτοδύναμα και βέλτιστα να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να οργανώνει, να συντονίζει, να διευθύνει, να αξιολογεί, να ελέγχει και να αναπτύσσει καινοτόμα επιχειρήσεις επεξεργασίας, αποθήκευσης, διανομής και ελέγχου τροφίμων, αξιοποιώντας, εξελίσσοντας και προάγοντας τη σχετική έρευνα και τεχνογνωσία.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Ο απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης είναι σε θέση να εφαρμόζει με τεκμηριωμένο τρόπο, ασφάλεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα τις σύγχρονες και προωθημένες μεθόδους και τεχνικές που διδάχθηκε τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων και επίσης να διοικεί-διαχειρίζεται μονάδες παραγωγής τροφίμων και να συνεργάζεται με εκπαιδευτικά, ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και επιχειρήσεις τροφίμων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, αναμένεται ο απόφοιτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων:
Αποκτά μια ευρεία κατανόηση της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, και την σε βάθος γνώση των εξειδικευμένων πεδίων της χημείας, μικροβιολογίας και επεξεργασίας - μηχανικής τροφίμων.
Εκτιμά και γνωρίζει λεπτομέρειες των επιδράσεων των συστατικών, της δομής και σύνθεσης στη συνολική ποιότητα των νωπών και επεξεργασμένων τροφίμων.
Αναπτύσσει ικανότητα να ταυτοποιεί και εκτιμά αναλυτικά προβλήματα και προβλήματα επεξεργασίας, την εκλογή των καταλλήλων μεθόδων και την κριτική αξιολόγηση της σημασίας των πειραματικών δεδομένων ή δεδομένων βιομηχανικής παραγωγής.
Αναπτύσσει ικανότητα εργασίας με πραγματικά προβλήματα και υπόδειξης λύσεων σε ότι αφορά τον έλεγχο της ποιότητας, της συμπεριφοράς ποιότητας και των τεχνολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων.
Αναπτύσσει δεξιότητες στην αναζήτηση και ανεύρεση πληροφοριών, την εκτίμηση τους, τη χρησιμοποίηση και επικοινωνία.
Αναπτύσσει ικανότητα ανάληψης και διεξαγωγής έρευνας επί της επιστήμης των τροφίμων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο του αυτοδύναμου και καινοτόμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας είναι η Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων με δυο κατευθύνσεις: Επεξεργασία, Συντήρηση & Καινοτομία Τροφίμων και Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων.
Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει το φοιτητή με εξειδικευμένες γνώσεις της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και την εφαρμογή τους στην ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών για την παραγωγή υψηλής ποιότητας, ασφαλών τροφίμων.
Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θα διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε αυτοδύναμα και βέλτιστα να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιολογούν, να ελέγχουν και να αναπτύσσουν καινοτόμα επιχειρήσεις επεξεργασίας, αποθήκευσης, διανομής και ελέγχου τροφίμων, αξιοποιώντας, εξελίσσοντας και προάγοντας τη σχετική έρευνα και τεχνογνωσία.
Τα διδακτικά αντικείμενα είναι:
Διεργασίες Επεξεργασίας Τροφίμων
Μέθοδοι Συντήρησης Τροφίμων
Θέματα Μικροβιολογίας Τροφίμων
Δομή και Λειτουργία των Συστατικών Τροφίμων
Ανάλυση Τροφίμων
Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων

Κατεύθυνση: Επεξεργασία, Συντήρηση & Καινοτομία Τροφίμων
Προωθημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Τροφίμων
Μικροβιολογική και Χημική Ασφάλεια Τροφίμων
Καινοτομία & Ανάπτυξη Προϊόντων Τροφίμων
Τεχνολογίες Επεξεργασίας Ειδικών Τροφίμων
Φυσικοχημεία Τροφίμων
Μέθοδοι και Δεξιότητες Έρευνας

Κατεύθυνση: Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων
Προωθημένη Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων
Προωθημένη Στατιστική
Προωθημένη Ασφάλεια Τροφίμων
Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων
Ανάλυση και Εκτίμηση της Ποιότητας Τροφίμων
Μέθοδοι και Δεξιότητες Έρευνας

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Επεξεργασία τροφίμων