Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) "Επιστήμη Οίνου και Ζύθου με κατευθύνσεις: Oίνος ή Ζύθος". Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Επιστήμη Οίνου και Ζύθου με δύο κατευθύνσεις: Οίνος και Ζύθος. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές τεχνικο-οικονομικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Έτσι, αυτοδύναμα και βέλτιστα, θα μπορούν να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιλογούν, να ελέγχουν και να αναπτύσσουν καινοτόμα επιχειρήσεις οίνου και ζύθου, αξιοποιώντας, εξελίσσοντας και προάγοντας τη σχετική έρευνα και τεχνογνωσία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Επιστήμη Οίνου και Ζύθου με δύο κατευθύνσεις: Οίνος και Ζύθος. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές τεχνικο-οικονομικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Έτσι, αυτοδύναμα και βέλτιστα, θα μπορούν να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιλογούν, να ελέγχουν και να αναπτύσσουν καινοτόμα επιχειρήσεις οίνου και ζύθου, αξιοποιώντας, εξελίσσοντας και προάγοντας τη σχετική έρευνα και τεχνογνωσία.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.