Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) "Τραύματα και έλκη, Θεραπεία-Φροντίδα". Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν: ●    Να στελεχώσουν δομές νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές  στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. ●    Να συντονίζουν ομάδες αντιμετώπισης τραυμάτων και ελκών σε κάθε επίπεδο οργανωμένης φροντίδας υγείας όπως και σε κάθε επίπεδο διοικητικής ευθύνης. 

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:  α) Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της διαχείρισης των οξέων και χρόνιων τραυμάτων και ελκών. β) Η ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την επούλωση των χρόνιων τραυμάτων και ελκών. γ) Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, στην πρόληψη, τη φροντίδα και θεραπεία των χρόνιων τραυμάτων και ελκών. δ) Η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες στην φροντίδα των στομιών. ε) Η δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση, στους χώρους εργασίας. στ) Η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών στους μελλοντικούς επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της υγείας, στους ταχέως εξελισσόμενους τομείς του γνωστικού αντικειμένου τους. ζ) Η στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων και ιδιαίτερα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (τραύματος, εγκαύματος) και  ΤΕΠ από ειδικευμένους επιστήμονες. η) Η στελέχωση Κινητών Μονάδων για παροχή υπηρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο. θ) Η συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας. Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία - Φροντίδα»είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου σπουδές και τεχνογνωσίαστους φοιτητές του, ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, σε μια ιδιαίτερα σημαντική οντότητα της σύγχρονης επιστήμης όπως τα τραύματα και τα έλκη, οξέα και χρόνια. Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (Θεωρία, Φροντιστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις εργαστηρίου και έρευνα).
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:
Μεθοδολογία Έρευνας και συγγραφή επιστημονικής εργασίας, Βιοστατιστική, Πληροφορική της Υγείας, Φυσιολογία−Παθοφυσιολογία Τραύματος, Σημειολογία Τραυμάτων. Κλινική Έρευνα − πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις, Διαχείριση Οξέος Τραύματος, Διαχείριση Χρόνιων Τραυμάτων και Ελκών, Μη επεμβατικές Τεχνολογίες στην Πρόληψη Διάγνωση και Θεραπεία των Χρονίων Τραυμάτων και Ελκών (Non Invasive technologies), Δερματολογία, Δίκαιο Υγείας, Ψυχολογία Υγείας, Διαχείριση Εγκαύματος, Διαχείριση Χρόνιων Τραυμάτων και Ελκών − Διαβητικό Πόδι, Επεμβατικές Τεχνολογίες στην Θεραπεία των Χρονίων Τραυμάτων και Ελκών (Invasive technologies), Φαρμακολογία, Λοιμώξεις, Στομίες, Μονάδα Τραύματος,

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.