Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Νευρολογικά νοσήματα-Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις». Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Ο κάτοχος του ΠΜΣ θα είναι ικανός: 1.  Να κατανοεί και να επιλύει τα προβλήματα των νευρολογικών ασθενών και των οικογενειών τους. Ως εκ τούτου θα μπορεί να στελεχώνει Νευρολογικές και Νευροχειρουργικές Μονάδες καθώς και κέντρα αποκατάστασης αναπήρων. 2.   Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει νοσηλευτική φροντίδα σε νευρολογικούς ασθενείς και να ασκεί αυτοδύναμο έργο σε νευρολογικούς ασθενείς και στις οικογένειές τους στην κοινότητα (συμβουλευτική, κατ’ οίκον νοσηλεία). 3.  Να σχεδιάζει και να συμμετέχει σε έρευνα εστιασμένη στην προηγμένη νευρολογική φροντίδα. 4.   Να απασχολείται γενικότερα σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επί­πεδο γνώσεων και δεξιοτήτων νευρολογικής φροντίδας

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε επαγγελματίες  υγείας και η δημιουργία στελεχών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και τη διδασκαλία στο χώρο της Υγείας με στόχο την παροχή κλινικής πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις σε νευρολογικούς ασθενείς. Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. είναι χρήσιμο για επαγγελματίες υγειονομικούς που έχουν εμπειρία στη νευρολογική φροντίδα υγείας και επιθυμούν να προωθήσουν την κλινική τους πρακτική, να αναπτύξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στην έρευνα και την τεκμηριωμένη υγειονομική περίθαλψη. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα σπουδών που αφορά τη διδακτική, εργαστηριακή και ερευνητική απασχόληση, για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, προσφέρει τα παρακάτω μαθήματα:
Επιδημιολογία στη νοσηλευτική και στις επιστήμες υγείας, Μεθοδολογία της Έρευνας στο χώρο της Υγείας, Βιοστατιστική, Παθήσεις του Νευρικού Συστήματος, Νευρολογική εκτίμηση, Επιδημιολογία για Προηγμένη Νοσηλευτική, Ποιοτική Έρευνα στη Νοσηλευτική και στις Επιστήμες Υγείας, Εφαρμοσμένη Στατιστική για Νοσηλευτές και Επαγγελματίες Υγείας, Κλινική Νοσηλευτική Φροντίδα Ασθενών με Νευρολογικά Νοσήματα, Εργαστηριακές ασκήσεις στην κλινική νευρολογική νοσηλευτική, Τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων στις Επιστήμες Υγείας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ατόμων με Νευρολογικά Νοσήματα-Κατ’ οίκον νοσηλεία, Κοινωνική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων Ασθενών, Συμπληρωματικές θεραπείες και διαχείριση του stress, Εργαστηριακές ασκήσεις στην κατ’ οίκον νοσηλεία και τη φροντίδα οικογένειας

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.