Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Επιχειρήσεων". Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη κατανόηση των αρχών και των εφαρμογών των βασικών λειτουργιών της διοίκησης.
• Εξειδίκευση σε θέματα στρατηγικής σε ποικίλους κλάδους της οικονομίας.
• Ικανότητα συγκέντρωσης, ανάλυσης και σύνθεσης επιχειρησιακών δεδομένων και πληροφοριών.
• Κατανόηση της διαδικασίας αποτίμησης μετοχών, προϋπολογισμού κεφαλαίων και των σχέσεων μεταξύ κινδύνου και απόδοσης.
• Εξοικείωση και εξειδίκευση στις μεθόδους πρόβλεψης ζήτησης, στον έλεγχο διαδικασιών και τις αρχές διαχείρισης αποθεμάτων.
• Κατανόηση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν τις διαδικασίες ενός επιχειρηματικού οργανισμού και την ικανότητα εκπόνησης μιας ανάλυσης SWOT.

Δεξιότητες:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
• Λήψη αποφάσεων.

Ικανότητες:
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
• Αυτόνομη εργασία.
• Ομαδική εργασία.
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα φύλου.
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
• Γραπτή και προφορική επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc in Management)» έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και απευθύνεται σε φοιτητές καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο.
Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος είναι:
• Η ανάπτυξη των απαραίτητων διοικητικών προσόντων και γνώσεων που είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
• Η ανάπτυξη ιδιαίτερων ικανοτήτων σε εξειδικευμένους τομείς του μάνατζμεντ, του μάρκετινγκ, της τεχνολογίας και της νομικής επιστήμης που προσφέρουν στους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών σταδιοδρομίας.
• Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης, μέσω της απόκτησης γνώσεων και της πρακτικής άσκησης στις τεχνικές της διοίκησης επιχειρήσεων και ελέγχου.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη