Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Τραπεζική και Χρηματοοικονομική". Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη κατανόηση των αρχών και εφαρμογών των βασικών λειτουργιών στο χώρο της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής.
• Εξειδίκευση σε θέματα στρατηγικής για ποικίλους τομείς της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής.
• Ικανότητα συγκέντρωσης, ανάλυσης και σύνθεσης τραπεζικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων, μέσω της χρήσης οικονομετρικών πακέτων λογισμικού.
• Κατανόηση των αρχών κινδύνου στις κεφαλαιαγορές και των αρχών διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου ομολόγων.
• Κατανόηση του περιεχομένου και της δομής των επιχειρηματικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Δεξιότητες:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
• Λήψη αποφάσεων.

Ικανότητες:
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
• Αυτόνομη εργασία.
• Ομαδική εργασία.
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα φύλου.
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
• Γραπτή και προφορική επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» (MSc in Banking and Finance)» έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική και απευθύνεται σε φοιτητές καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο.
Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος είναι:
• Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων επί των αρχών και των εφαρμογών της τραπεζικής και της χρηματοοικονομικής, σε συνδυασμό με την απόκτηση θεωρητικών και τεχνικών ικανοτήτων.
• Η παροχή εμπεριστατωμένης γνώσης στατιστικών εφαρμογών στο χώρο της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής, και αξιολόγηση της χρήσης τους στην αντιμετώπιση σύγχρονων τεχνικών αναλύσεων.
• Η αναλυτική εξέταση χρηματοοικονομικών ζητημάτων διαφόρων επιχειρηματικών κλάδων.
• Η κατανόηση διεθνών θεμάτων τραπεζικής και χρηματοοικονομικής υπό το πρίσμα των πολιτισμικών διαφοροποιήσεων.
• Προσαρμογή του ΠΜΣ σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών καριέρας στο χώρο της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής.
• Η παροχή στους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος της δυνατότητας να ακολουθήσουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών σταδιοδρομίας στο χώρο της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη