Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας". Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Απόκτηση εμπεριστατωμένων και εξειδικευμένων νομικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών γνώσεων για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε επιχειρήσεις και εταιρίες, δικηγορικά γραφεία, δικηγορικές εταιρίες και δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα διεθνικου, εμπορικού-οικονομικου δικαίου και δικαίου ενέργειας, καθώς και με μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
• Κατανόηση και προσέγγιση των νομικών θεμάτων που ανακύπτουν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της λειτουργίας των εταιριών, των διασυνοριακών συναλλαγών, των χρηματοοικονομικών θεσμών, της ενέργειας και της ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν.
• Σε βάθος μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών, των διεθνών συναλλαγών και των χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως επίσης και με την εν γένει οικονομική και χρηματοοικονομική λειτουργία μιας επιχείρησης.
• Κατανόηση των δυνατοτήτων των εταιριών για αναδιοργανώσεις και αναδιαρθρώσεις, για εξαγορές και συγχωνεύσεις υπό το πρίσμα του δικαίου.
• Σύνδεση του δικαίου με την επιχειρηματικότητα και η δυνατότητα θεώρησης των ζητημάτων της επιχείρησης από νομική σκοπιά.
• Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και προσόντων σχετικά με την ικανότητα αντιμετώπισης ζητημάτων σχετικών με την επιλογή και χρησιμοποίηση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφόρων (διαμεσολάβηση − διαιτησία), όπως επιτάσσουν οι σύγχρονες οικονομικές και εμπορικές συνθήκες.
• Εμβάθυνση σε διακρατικές, Ευρωπαϊκές και συγκριτικές όψεις του δικαίου, που σχετίζεται με θέματα εμπορίου, εταιριών, διεθνών συναλλαγών, ενέργειας, οικονομίας, χρηματοοικονομικής και εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών.

Δεξιότητες:
• Χρήση λογικής σκέψης και κριτικής ικανότητας.
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση βιβλιογραφικών, νομοθετικών και νομολογιακών δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
• Λήψη αποφάσεων.

Ικανότητες:
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
• Αυτόνομη εργασία.
• Ομαδική εργασία.
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
• Γραπτή και προφορική επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο "Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας" έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, εξειδίκευσης και εμπειρίας στο Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, στο Δίκαιο Ενέργειας και στους Εναλλακτικούς Τρόπους Επίλυσης των Διαφορών (Διαμεσολάβηση - Διαιτησία).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι οι φοιτητές που θα το παρακολουθούν να αποκτούν γνώσεις, πρακτική προσέγγιση και κατανόηση των θεμάτων που άπτονται του πεδίου του Διεθνικού και Ευρωπαϊκού Εμπορικού Δικαίου, του Δικαίου Ενέργειας, καθώς και του πεδίου των Εναλλακτικών Τρόπων Επίλυσης των Διαφορών με επικέντρωση στη Διαμεσολάβηση και στη Διαιτησία. Έμφαση δίδεται στους νομικούς και οικονομικούς προβληματισμούς που αναπτύσσονται και στις λύσεις που δίδονται νομοθετικά και νομολογιακά στον μείζονα Ευρωπαϊκό και στον Παγκόσμιο Χώρο αναφορικά με τις διεθνείς συναλλαγές, τα εμπορικά, ενεργειακά, οικονομικά και χρηματοοικονομικά νομικά ζητήματα, την εναλλακτική επίλυση διαφορών και το νομικό πλαίσιο δραστηριοτήτων των εμπορικών εταιριών.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη