Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Συστήματα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών". Κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, β) Διοίκηση Επικοινωνιακών Συστημάτων, γ) Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, δ) Πληροφοριακά Συστήματα για Αειφόρο Ανάπτυξη. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Εμπεριστατωμένη κατανόηση των βασικών τεχνικών αρχών λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων
• Ολοκληρωμένη γνώση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ηλεκτρονικού επιχειρείν
• Ανάπτυξη βασικών τεχνολογικών και διοικητικών γνώσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε οργανισμούς, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

Δεξιότητες:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Λήψη αποφάσεων

Ικανότητες:
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Γραπτή και προφορική επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής επιστημών Τεχνολογίας στα Συστήματα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών σύμφωνα με τα ΦΕΚ ίδρυσής τους είναι οι παρακάτω:
• Η ανάπτυξη των βασικών τεχνολογικών και διοικητικών προσόντων και γνώσεων που είναι απαραίτητα για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε Διαχείριση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
• Η ανάπτυξη ιδιαίτερων τεχνολογικών και διοικητικών προσόντων σε τέσσερις επιμέρους κατευθύνσεις εξειδίκευσης: α) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, β) Διοίκηση Επικοινωνιακών Συστημάτων, γ) Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, δ) Πληροφοριακά Συστήματα για Αειφόρο Ανάπτυξη. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος να λάβουν πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση σε τέσσερεις δημοφιλείς κλάδους εργασίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
• Η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων επί του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
• Ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης μέσω γνώσεων και πρακτικής στις τεχνικές της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη