Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας: Από το Βασίλειο της Μακεδονίας στην Οικουμένη". Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Περιγραφή

Γνώσεις-Μαθησιακά αποτελέσματα:
Ο απόφοιτος αποκτά εξειδικευμένες και εμπεριστατωμένες γνώσεις για την περιοχή της Μακεδονίας στην αρχαιότητα, που αφορούν:
•Στην εμφάνιση και την ιστορική εξέλιξη του βασιλείου της Μακεδονίας, μέχρι και τη ρωμαϊκή περίοδο, με βάση τα δεδομένα της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της μυθολογίας, της τέχνης, της μνημειακής τοπογραφίας και της ιστορικής γεωγραφίας.
• Στην εξέταση των ποικίλων σχέσεων των Μακεδόνων με τους γειτονικούς λαούς της περιοχής των Νότιων Βαλκανίων.
•Στη καλλιτεχνική δραστηριότητα, προσανατολισμένη σε θέματα παραστατικής και μη παραστατικής τέχνης και αρχιτεκτονικής, σε συγκριτικό πλαίσιο, καθώς και στη χαρτογραφική απεικόνιση της αρχαίας Μακεδονίας στους νεότερους χρόνους.
•Στα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας σε όλους του σημαντικούς τόπους της Μακεδονίας.
•Στη γλώσσα, τις διαλέκτους, τη φιλολογία και γενικά την παιδεία που αναπτύχθηκε στη Μακεδονία κατά την αρχαιότητα.
•Στον δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο των αρχαίων Μακεδόνων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών θεσμών, της θρησκευτικής ζωής κ.τ.λ.
•Στην ακτινοβολία της Μακεδονίας στον ελληνιστικό κόσμο.
•Στην ανασκαφική πράξη σε χώρο της Μακεδονίας.

Ειδικές Ικανότητες-Δεξιότητες:
Ο απόφοιτος, με το πέρας του προγράμματος έχει επίσης ικανότητα:
•Ευχερούς παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη επιστημονική ορολογία.
•Ταύτισης και χρονολόγησης αρχαιολογικού υλικού, αναγνώρισης και σχολιασμού έργων τέχνης και αρχιτεκτονικής και ένταξής τους σε ιστορικά συμφραζόμενα.
•Παροχής εκπαίδευσης αναφορικά με κάθε πτυχή του πολιτισμού της αρχαίας Μακεδονίας.
•Παροχής συμβουλευτικού έργου στην οργάνωση εκθέσεων έργων τέχνης.
•Εργασίας σε αρχαιολογική ανασκαφή.
•Χρήσης των γενικών μεθοδολογικών εργαλείων των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και των ειδικών για την εύρεση, τη μελέτη και την αξιοποίηση των πηγών πληροφόρησης.

Γενικές Ικανότητες:
•Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
•Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
•Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
•Λήψη αποφάσεων.
•Αυτόνομη εργασία.
•Ομαδική εργασία.
•Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την Ιστορία και την Αρχαιολογία της Αρχαίας Μακεδονίας: Από το Βασίλειο της Μακεδονίας στην Οικούμενη» (“ΜA in the History and Archaeology of Ancient Macedonia”) έχει ως κύρια ευρύτερα γνωστικά του αντικείμενα την Αρχαιολογία, την Αρχαία Ιστορία και τη Γλωσσολογία. Η εστίασή του είναι εξειδικευμένη στους τρεις παραπάνω κλάδους, ενώ αντίστοιχος είναι και ο προσανατολισμός του.
Η σύνθεση των διαφόρων επιστημονικών δεδομένων αποτελεί την εξειδικευμένη στόχευση του Προγράμματος. Για τον λόγο αυτόν επιδιώκεται, παρά την εξειδίκευση του στόχου, η διεπιστημονική παρατήρηση (Αρχαιολογία, Ιστορία, Γλωσσολογία, Ιστορία των θρησκειών, Ιστορία των ανατολικών λαών κτλ). Με βάση τα παραπάνω, το ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους Φιλοσοφικών Σχολών, Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας, Δημοσιογραφίας, Βαλκανικών, Μεσογειακών ή Ανατολικών Σπουδών και άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχους τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως π.χ. Συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να είναι εξειδικευμένοι ερευνητές, αρχαιολόγοι και ιστορικοί, καθηγητές στη μέση και ανώτατη εκπαίδευση, πολιτικοί και δημοσιογράφοι και να αναζητήσουν εργασία σε αντίστοιχους χώρους, όπως εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα και φορείς που έχουν ως πεδίο ενδιαφέροντος την αρχαία Μακεδονία, αρχαιολογικές ανασκαφές του ΥΠΟ στη Μακεδονία.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη