Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου.

Περιγραφή

Οι τεχνολόγοι τροφίμων μπορούν να:
- εφαρμόζουν και αυξάνουν τη γνώση επί της σύνθεσης των τροφίμων, με όρους την ποιότητα και την ασφάλειά τους
- εκτιμούν ποσοτικά την απόδοση του εξοπλισμού επεξεργασίας των τροφίμων
- υποδεικνύουν, με βάση τεχνικά και οικονομικά κριτήρια, τον κατάλληλο εξοπλισμό και διεργασίες παραγωγής,
- χρησιμοποιούν ποσοτικές τεχνικές, για την εκτίμηση σπουδαίων παραγόντων ασφάλειας και ποιότητας
- είναι υπεύθυνοι για την επιλογή, εξειδίκευση, εγκαθίδρυση και το σχεδιασμό της συνολικής διαδικασίας παραγωγής, καθώς και για το λειτουργικό σχεδιασμό των διεργασιών τροφίμων
- αναπτύσσουν και εκτελούν χημικές, φυσικές, μικροβιολογικές και οργανοληπτικές αναλύσεις, για την εκτίμηση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων και μεθόδους ελέγχου για όλους τους μικροοργανισμούς των τροφίμων (παθογόνους, αλλοιογόνους, ζυμώσεις)
- λαμβάνουν μέρος στην εκτίμηση / αξιολόγηση των διεργασιών παραγωγής τροφίμων, με τη χρήση τεχνικών όπως η Ανάλυση Επικινδυνότητας - Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων
- επιβλέπουν και εφαρμόζουν τις μεθόδους διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων, κατά την επεξεργασία τους, ώστε να είναι σύμφωνη με αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας (π.χ. ISO 9000), τις σχετικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και νομικές απαιτήσεις
- λαμβάνουν μέρος και να βοηθούν στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ανάπτυξης νέων προϊόντων τροφίμων και να συμμετέχουν σε προγράμματα πολλαπλών επιστημονικών αντικειμένων
- συμβάλλουν και να λαμβάνουν μέρος στη λειτουργία, τη διοίκηση - διαχείριση και τον έλεγχο των βιομηχανικών διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων
- έχουν κατάλληλο υπόβαθρο για απασχόληση στην εκπαίδευση και την έρευνα
- εκτελούν τα ανωτέρω χρησιμοποιώντας κατάλληλες δεξιότητες διαπροσωπικής επαφής, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να εργάζονται είτε ατομικά είτε ως μέλη μικρών ή μεγάλων ομάδων,
- προετοιμάζουν αναφορές και πραγματοποιούν παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων διερευνήσεων μελετών, έρευνας κλπ.
- υιοθετούν και μαθαίνουν νέες τεχνικές, ώστε να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και της αγοράς.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τις εφαρμογές της επιστήμης και της τεχνολογίας στα τρόφιμα και ειδικότερα στα θέματα της παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, προετοιμασίας, εξέτασης, νομοθεσίας, καθώς και χρησιμοποίησης των τροφίμων. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη διδασκαλία των αρχών της βιολογίας, της φυσικής, της χημείας και της οικονομίας, καθώς και των τεχνολογιών πληροφορικής.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής, μάθημα Διοίκησης-Οικονομίας- Νομοθεσίας-Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ), μαθήματα ειδικής υποδομής και μαθήματα ειδικότητας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Επεξεργασία τροφίμων